صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ صورتهای مالی حسابرسی شده دوره مالی یازده ماه و بیست و هشت روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۲۸(انحلال) دانلود
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ گزارش عملکرد دوره مالی یازده ماه و بیست و هشت روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۲۸(در حال تصفیه) دانلود
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ صورتهای مالی حسابرسی نشده دوره مالی یازده ماه و بیست و هشت روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۲۸(در حال تصفیه) دانلود
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰(انحلال) دانلود
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ صورتهای مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰(انحلال) دانلود
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ صورت های مالی سالانه حسابرسی نشده منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ صورت های مالی ۹ ماهه منتهی به۱۴۰۱/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ صورت های مالی شش ماهه حسابرسی شده-منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱-۰۲-۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ صورت های مالی شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به۱۴۰۱-۰۲-۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ صورت های مالی سه ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ گزارش عملکرد سالانه حسابرسی نشده منتهی به ۱۴۰۰.۰۸.۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ صورتهای مالی سالانه حسابرسی نشده منتهی به ۱۴۰۰.۰۸.۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ صورت های مالی نه ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ صورتهای مالی حسابرسی شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ صورتهای مالی دوره شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ صورتهای مالی سه ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۹.۱۱.۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ ۱۳۹۹/۱۱/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ صورت های مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ صورتهای مالی حسابرسی شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ صورتهای مالی دوره مالی۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ صورتهای مالی حسابرسی نشده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ صورتهای مالی دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ دانلود