صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۷/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۲۹۰,۲۸۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶,۷۰۹,۷۱۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۰,۴۳۳,۲۲۱,۴۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۳۵۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲,۲۸۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۲۸۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۷/۰۵
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ۱۲,۳۵۶ ۱۲,۲۸۹ ۱۲,۲۸۹ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۴۰,۴۳۳,۲۲۱,۴۰۰
  ۲ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ۱۲,۳۵۷ ۱۲,۲۹۰ ۱۲,۲۹۰ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۴۰,۴۳۶,۴۷۷,۹۱۸
  ۳ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ۱۲,۳۸۴ ۱۲,۳۰۴ ۱۲,۳۰۴ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۴۰,۴۸۳,۶۸۸,۰۵۳
  ۴ ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ۱۲,۰۳۳ ۱۱,۹۵۵ ۱۱,۹۵۵ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۳۹,۳۳۶,۱۳۵,۶۶۵
  ۵ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ۱۲,۰۳۴ ۱۱,۹۵۶ ۱۱,۹۵۶ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۳۹,۳۳۹,۶۷۲,۱۶۷
  ۶ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ۱۴,۴۷۴ ۱۴,۳۹۶ ۱۴,۳۹۶ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۳۹,۳۴۳,۲۰۹,۳۸۸
  ۷ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ۱۲,۰۳۵ ۱۱,۹۵۷ ۱۱,۹۵۷ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۳۹,۳۴۳,۲۰۹,۳۸۸
  ۸ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ۱۴,۲۴۵ ۱۴,۱۶۳ ۱۴,۱۶۳ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۴۶,۶۰۱,۳۲۷,۹۱۸
  ۹ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ ۱۴,۲۶۱ ۱۴,۱۷۸ ۱۴,۱۷۸ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۴۶,۶۵۰,۲۰۵,۱۷۵
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ۱۳,۹۵۵ ۱۳,۸۷۴ ۱۳,۸۷۴ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۴۵,۶۵۰,۴۲۳,۳۱۴
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۱۳,۹۱۶ ۱۳,۸۳۵ ۱۳,۸۳۵ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۴۵,۵۲۲,۴۸۸,۵۷۳
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ۱۳,۹۳۰ ۱۳,۸۵۰ ۱۳,۸۵۰ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۴۵,۵۶۸,۹۸۱,۹۴۳
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ۱۳,۹۳۱ ۱۳,۸۵۱ ۱۳,۸۵۱ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۴۵,۵۷۲,۵۲۸,۴۶۹
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ۱۳,۹۳۳ ۱۳,۸۵۲ ۱۳,۸۵۲ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۴۵,۵۷۶,۰۷۵,۸۱۰
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ۱۳,۸۶۴ ۱۳,۷۹۴ ۱۳,۷۹۴ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۴۵,۳۸۶,۳۳۰,۴۹۴
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ ۱۳,۵۷۰ ۱۳,۴۸۴ ۱۳,۴۸۴ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۴۴,۳۶۵,۹۲۰,۷۴۵
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ ۱۳,۷۰۳ ۱۳,۶۳۵ ۱۳,۶۳۵ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۴۴,۸۶۲,۰۷۹,۴۱۸
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ ۱۴,۰۲۰ ۱۳,۹۵۰ ۱۳,۹۵۰ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۴۵,۸۹۹,۴۲۶,۶۸۰
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۶/۱۹ ۱۴,۰۲۶ ۱۳,۹۵۶ ۱۳,۹۵۶ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۴۵,۹۲۰,۶۰۱,۹۹۳
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ ۱۴,۰۲۷ ۱۳,۹۵۷ ۱۳,۹۵۷ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۴۵,۹۲۳,۸۵۹,۷۵۲
  مشاهده همه