صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۲/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۲۹۰,۲۸۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶,۷۰۹,۷۱۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۵,۷۷۶,۹۸۳,۲۸۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۹۱۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۸۷۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۸۷۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۲/۱۸
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ۱۰,۹۱۷ ۱۰,۸۷۴ ۱۰,۸۷۴ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۳۵,۷۷۶,۹۸۳,۲۸۲
  ۲ ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ۱۰,۹۵۱ ۱۰,۹۰۷ ۱۰,۹۰۷ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۳۵,۸۸۷,۹۲۷,۶۹۲
  ۳ ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ۱۰,۹۵۲ ۱۰,۹۰۸ ۱۰,۹۰۸ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۳۵,۸۹۱,۱۴۹,۶۳۴
  ۴ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ۱۰,۹۵۳ ۱۰,۹۰۹ ۱۰,۹۰۹ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۳۵,۸۹۴,۳۷۱,۵۸۰
  ۵ ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ ۱۰,۹۶۹ ۱۰,۹۲۵ ۱۰,۹۲۵ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۳۵,۹۴۵,۳۲۲,۱۷۵
  ۶ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ۱۰,۹۷۰ ۱۰,۹۲۶ ۱۰,۹۲۶ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۳۵,۹۴۸,۴۷۸,۸۷۸
  ۷ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ ۱۱,۰۳۳ ۱۰,۹۸۹ ۱۰,۹۸۹ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۳۶,۱۵۶,۲۷۸,۶۶۹
  ۸ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ ۱۱,۱۲۳ ۱۱,۰۷۸ ۱۱,۰۷۸ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۳۶,۴۴۹,۱۹۸,۲۱۱
  ۹ ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ۱۱,۲۱۹ ۱۱,۱۷۵ ۱۱,۱۷۵ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۳۶,۷۶۸,۶۶۵,۰۶۴
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ۱۱,۲۲۰ ۱۱,۱۷۶ ۱۱,۱۷۶ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۳۶,۷۷۱,۸۳۴,۶۲۰
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ۱۱,۲۲۱ ۱۱,۱۷۷ ۱۱,۱۷۷ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۳۶,۷۷۵,۰۰۴,۱۸۱
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ ۱۱,۲۴۱ ۱۱,۱۹۸ ۱۱,۱۹۸ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۳۶,۸۴۳,۰۵۱,۰۱۳
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ ۱۱,۱۲۳ ۱۱,۰۸۰ ۱۱,۰۸۰ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۳۶,۴۵۷,۵۸۲,۵۸۲
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ ۱۱,۱۲۳ ۱۱,۰۷۸ ۱۱,۰۷۸ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۳۶,۴۴۹,۹۴۳,۳۴۰
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ ۱۱,۱۵۹ ۱۱,۱۱۴ ۱۱,۱۱۴ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۳۶,۵۶۸,۰۰۰,۲۵۴
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ ۱۱,۲۰۷ ۱۱,۱۶۱ ۱۱,۱۶۱ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۳۶,۷۲۴,۱۷۱,۶۵۱
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ۱۱,۲۰۸ ۱۱,۱۶۲ ۱۱,۱۶۲ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۳۶,۷۲۷,۳۵۰,۱۱۷
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ۱۱,۲۰۹ ۱۱,۱۶۳ ۱۱,۱۶۳ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۳۶,۷۳۰,۵۹۸,۸۳۲
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ۱۱,۲۹۸ ۱۱,۲۵۲ ۱۱,۲۵۲ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۳۷,۰۲۲,۶۰۴,۱۹۷
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ۱۱,۳۳۱ ۱۱,۲۸۵ ۱۱,۲۸۵ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۳۷,۱۳۲,۰۰۹,۲۴۷
  مشاهده همه