صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۵/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۲۹۰,۲۸۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶,۷۰۹,۷۱۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۱,۶۳۵,۳۶۴,۷۸۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۷۱۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲,۶۵۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۶۵۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۵/۰۵
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ۱۲,۷۱۷ ۱۲,۶۵۴ ۱۲,۶۵۴ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۴۱,۶۳۵,۳۶۴,۷۸۱
  ۲ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ۱۲,۷۷۳ ۱۲,۷۱۰ ۱۲,۷۱۰ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۴۱,۸۲۰,۲۸۵,۹۱۹
  ۳ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ۱۲,۶۲۵ ۱۲,۵۶۲ ۱۲,۵۶۲ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۴۱,۳۳۱,۲۰۷,۰۳۷
  ۴ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ۱۲,۶۲۶ ۱۲,۵۶۳ ۱۲,۵۶۳ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۴۱,۳۳۴,۳۸۷,۸۷۴
  ۵ ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ۱۲,۶۲۳ ۱۲,۵۵۹ ۱۲,۵۵۹ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۴۱,۳۲۳,۹۱۹,۶۱۸
  ۶ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ۱۲,۶۲۴ ۱۲,۵۶۰ ۱۲,۵۶۰ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۴۱,۳۲۷,۱۲۶,۵۴۷
  ۷ ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ۱۲,۶۲۸ ۱۲,۵۶۵ ۱۲,۵۶۵ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۴۱,۳۴۰,۹۷۲,۹۹۳
  ۸ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ۱۲,۶۲۹ ۱۲,۵۶۶ ۱۲,۵۶۶ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۴۱,۳۴۴,۲۵۲,۷۸۷
  ۹ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۱۲,۶۳۰ ۱۲,۵۶۷ ۱۲,۵۶۷ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۴۱,۳۴۷,۵۳۳,۱۶۳
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ ۱۲,۵۱۵ ۱۲,۴۵۳ ۱۲,۴۵۳ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۴۰,۹۷۴,۱۰۸,۵۱۵
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ ۱۲,۶۵۲ ۱۲,۵۹۰ ۱۲,۵۹۰ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۴۱,۴۲۵,۵۶۷,۳۵۱
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ ۱۲,۵۸۸ ۱۲,۵۲۷ ۱۲,۵۲۷ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۴۱,۲۱۷,۵۹۶,۰۴۵
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ ۱۲,۵۸۹ ۱۲,۵۲۸ ۱۲,۵۲۸ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۴۱,۲۲۰,۹۲۷,۶۱۵
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ ۱۲,۵۹۲ ۱۲,۵۳۱ ۱۲,۵۳۱ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۴۱,۲۲۹,۵۱۲,۹۴۸
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ ۱۲,۵۴۱ ۱۲,۴۸۱ ۱۲,۴۸۱ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۴۱,۰۶۵,۸۵۲,۰۵۵
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ ۱۲,۵۶۱ ۱۲,۵۰۱ ۱۲,۵۰۱ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۴۱,۱۳۰,۷۶۲,۹۱۰
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ ۱۲,۴۳۲ ۱۲,۳۷۲ ۱۲,۳۷۲ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۴۰,۷۰۷,۰۶۸,۵۱۱
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ ۱۲,۲۸۲ ۱۲,۲۲۳ ۱۲,۲۲۳ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۴۰,۲۱۶,۸۸۸,۷۳۸
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۴/۱۸ ۱۲,۴۱۲ ۱۲,۳۵۲ ۱۲,۳۵۲ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۴۰,۶۴۲,۶۴۸,۰۴۳
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ ۱۲,۴۱۳ ۱۲,۳۵۳ ۱۲,۳۵۳ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۴۰,۶۴۶,۰۹۳,۵۳۹
  مشاهده همه