صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۵/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۲۹۴,۳۶۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶,۷۰۵,۶۳۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۹,۹۰۵,۲۲۹,۰۰۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۱۷۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲,۱۱۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۱۱۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۵/۲۳
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ ۱۲,۱۷۰ ۱۲,۱۱۳ ۱۲,۱۱۳ ۰ ۰ ۳,۳۱۰,۹۴۷ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۴,۳۶۷ ۳۹,۹۰۵,۲۲۹,۰۰۴
  ۲ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ ۱۲,۱۳۵ ۱۲,۰۷۹ ۱۲,۰۷۹ ۰ ۰ ۳,۳۱۰,۹۴۷ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۴,۳۶۷ ۳۹,۷۹۲,۱۴۶,۲۸۲
  ۳ ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ۱۲,۰۴۲ ۱۱,۹۸۶ ۱۱,۹۸۶ ۰ ۰ ۳,۳۱۰,۹۴۷ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۴,۳۶۷ ۳۹,۴۸۷,۶۱۶,۱۰۷
  ۴ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ ۱۲,۰۴۴ ۱۱,۹۸۸ ۱۱,۹۸۸ ۰ ۰ ۳,۳۱۰,۹۴۷ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۴,۳۶۷ ۳۹,۴۹۲,۶۹۹,۴۰۶
  ۵ ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ۱۲,۰۴۵ ۱۱,۹۸۹ ۱۱,۹۸۹ ۰ ۰ ۳,۳۱۰,۹۴۷ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۴,۳۶۷ ۳۹,۴۹۷,۷۸۳,۶۶۲
  ۶ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ ۱۲,۰۴۹ ۱۱,۹۹۴ ۱۱,۹۹۴ ۰ ۰ ۳,۳۱۰,۹۴۷ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۴,۳۶۷ ۳۹,۵۱۱,۱۰۴,۵۵۲
  ۷ ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ ۱۲,۰۴۰ ۱۱,۹۸۴ ۱۱,۹۸۴ ۰ ۰ ۳,۳۱۰,۹۴۷ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۴,۳۶۷ ۳۹,۴۷۹,۰۰۵,۰۷۴
  ۸ ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ۱۲,۰۴۱ ۱۱,۹۸۵ ۱۱,۹۸۵ ۰ ۰ ۳,۳۱۰,۹۴۷ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۴,۳۶۷ ۳۹,۴۸۴,۰۹۲,۶۳۳
  ۹ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ۱۲,۰۴۳ ۱۱,۹۸۷ ۱۱,۹۸۷ ۰ ۰ ۳,۳۱۰,۹۴۷ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۴,۳۶۷ ۳۹,۴۸۹,۱۸۱,۱۴۷
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۱,۹۵۳ ۱۱,۸۹۷ ۱۱,۸۹۷ ۰ ۰ ۳,۳۱۰,۹۴۷ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۴,۳۶۷ ۳۹,۱۹۴,۷۰۷,۴۳۲
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ ۱۱,۹۵۴ ۱۱,۸۹۹ ۱۱,۸۹۹ ۰ ۰ ۳,۳۱۰,۹۴۷ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۴,۳۶۷ ۳۹,۱۹۹,۷۸۲,۶۵۵
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ ۱۱,۹۵۶ ۱۱,۹۰۱ ۱۱,۹۰۱ ۰ ۰ ۳,۳۱۰,۹۴۷ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۴,۳۶۷ ۳۹,۲۰۴,۸۵۸,۸۲۰
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ ۱۱,۸۸۷ ۱۱,۸۳۲ ۱۱,۸۳۲ ۰ ۰ ۳,۳۱۰,۹۴۷ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۴,۳۶۷ ۳۸,۹۷۹,۶۷۳,۵۹۱
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ۱۱,۸۷۷ ۱۱,۸۲۳ ۱۱,۸۲۳ ۰ ۰ ۳,۳۱۰,۹۴۷ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۴,۳۶۷ ۳۸,۹۴۷,۸۰۳,۳۵۹
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ۱۱,۸۶۰ ۱۱,۸۰۶ ۱۱,۸۰۶ ۰ ۰ ۳,۳۱۰,۹۴۷ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۴,۳۶۷ ۳۸,۸۹۱,۷۷۵,۷۶۲
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ ۱۱,۹۵۷ ۱۱,۹۰۱ ۱۱,۹۰۱ ۰ ۰ ۳,۳۱۰,۹۴۷ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۴,۳۶۷ ۳۹,۲۰۶,۹۱۶,۴۸۱
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ ۱۱,۹۶۶ ۱۱,۹۱۰ ۱۱,۹۱۰ ۰ ۰ ۳,۳۱۰,۹۴۷ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۴,۳۶۷ ۳۹,۲۳۶,۳۱۲,۶۵۲
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ ۱۱,۹۶۷ ۱۱,۹۱۲ ۱۱,۹۱۲ ۰ ۰ ۳,۳۱۰,۹۴۷ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۴,۳۶۷ ۳۹,۲۴۱,۲۲۷,۰۹۴
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ ۱۱,۹۶۹ ۱۱,۹۱۳ ۱۱,۹۱۳ ۰ ۰ ۳,۳۱۰,۹۴۷ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۴,۳۶۷ ۳۹,۲۴۶,۱۴۲,۶۷۲
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ ۱۱,۹۳۶ ۱۱,۸۸۴ ۱۱,۸۸۴ ۰ ۰ ۳,۳۱۰,۹۴۷ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۴,۳۶۷ ۳۹,۱۵۰,۶۴۸,۷۲۰
  مشاهده همه