صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۹/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۱۹۳,۲۳۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶,۸۰۶,۷۶۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۱,۸۷۵,۷۴۰,۸۱۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۱۴۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۱۱۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۱۱۴
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۹/۰۳
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۱۳,۱۴۶ ۱۳,۱۱۴ ۰ ۰ ۳,۲۰۹,۷۵۵ ۰ ۱۶,۵۲۰ ۳,۱۹۳,۲۳۵ ۴۱,۸۷۵,۷۴۰,۸۱۶
  ۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۱۳,۰۱۵ ۱۲,۹۸۱ ۰ ۰ ۳,۲۰۹,۷۵۵ ۰ ۱۶,۵۲۰ ۳,۱۹۳,۲۳۵ ۴۱,۴۵۲,۰۳۴,۵۴۲
  ۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۱۳,۰۵۰ ۱۳,۰۱۵ ۰ ۰ ۳,۲۰۹,۷۵۵ ۰ ۱۶,۵۲۰ ۳,۱۹۳,۲۳۵ ۴۱,۵۶۰,۵۲۸,۱۹۷
  ۴ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۱۳,۰۷۵ ۱۳,۰۴۰ ۰ ۰ ۳,۲۰۹,۷۵۵ ۰ ۱۶,۵۲۰ ۳,۱۹۳,۲۳۵ ۴۱,۶۴۱,۲۸۳,۶۸۸
  ۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۱۳,۰۴۷ ۱۳,۰۱۳ ۰ ۰ ۳,۲۰۹,۷۵۵ ۰ ۱۶,۵۲۰ ۳,۱۹۳,۲۳۵ ۴۱,۵۵۴,۱۵۶,۳۸۱
  ۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۱۳,۰۴۸ ۱۳,۰۱۴ ۰ ۰ ۳,۲۰۹,۷۵۵ ۰ ۱۶,۵۲۰ ۳,۱۹۳,۲۳۵ ۴۱,۵۵۶,۹۷۹,۴۶۶
  ۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۱۲,۸۸۲ ۱۲,۸۴۹ ۰ ۰ ۳,۲۰۹,۷۵۵ ۰ ۱۶,۵۲۰ ۳,۱۹۳,۲۳۵ ۴۱,۰۲۹,۹۲۲,۵۴۰
  ۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۱۲,۷۶۶ ۱۲,۷۳۶ ۰ ۰ ۳,۲۰۹,۷۵۵ ۰ ۱۶,۵۲۰ ۳,۱۹۳,۲۳۵ ۴۰,۶۶۹,۴۹۶,۰۳۰
  ۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۱۲,۶۸۷ ۱۲,۶۵۷ ۰ ۰ ۳,۲۰۹,۷۵۵ ۰ ۱۶,۵۲۰ ۳,۱۹۳,۲۳۵ ۴۰,۴۱۸,۳۴۶,۸۱۹
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۱۲,۶۸۰ ۱۲,۶۴۹ ۰ ۰ ۳,۲۰۹,۷۵۵ ۰ ۱۶,۵۲۰ ۳,۱۹۳,۲۳۵ ۴۰,۳۹۰,۷۵۴,۸۵۹
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ ۱۲,۶۰۳ ۱۲,۵۶۹ ۰ ۰ ۳,۲۰۹,۷۵۵ ۰ ۱۶,۵۲۰ ۳,۱۹۳,۲۳۵ ۴۰,۱۳۵,۴۸۶,۶۱۰
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ۱۲,۶۰۳ ۱۲,۵۷۰ ۰ ۰ ۳,۲۰۹,۷۵۵ ۰ ۱۶,۵۲۰ ۳,۱۹۳,۲۳۵ ۴۰,۱۳۸,۲۹۸,۸۲۹
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ ۱۲,۶۰۴ ۱۲,۵۷۱ ۰ ۰ ۳,۲۰۹,۷۵۵ ۰ ۱۶,۵۲۰ ۳,۱۹۳,۲۳۵ ۴۰,۱۴۱,۱۱۱,۳۵۹
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ ۱۲,۶۱۶ ۱۲,۵۸۲ ۰ ۰ ۳,۲۰۹,۷۵۵ ۰ ۱۶,۵۲۰ ۳,۱۹۳,۲۳۵ ۴۰,۱۷۷,۹۲۳,۸۰۶
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ ۱۲,۶۵۱ ۱۲,۶۱۷ ۰ ۰ ۳,۲۰۹,۷۵۵ ۰ ۱۶,۵۲۰ ۳,۱۹۳,۲۳۵ ۴۰,۲۹۰,۶۲۴,۹۶۲
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ ۱۲,۶۹۴ ۱۲,۶۶۰ ۰ ۰ ۳,۲۰۹,۷۵۵ ۰ ۱۶,۵۲۰ ۳,۱۹۳,۲۳۵ ۴۰,۴۲۶,۹۹۰,۸۷۵
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ ۱۲,۸۱۸ ۱۲,۷۸۳ ۰ ۰ ۳,۲۰۹,۷۵۵ ۰ ۱۶,۵۲۰ ۳,۱۹۳,۲۳۵ ۴۰,۸۱۸,۲۷۶,۵۱۴
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۸/۱۶ ۱۲,۹۳۵ ۱۲,۸۹۹ ۰ ۰ ۳,۲۰۹,۷۵۵ ۰ ۱۶,۵۲۰ ۳,۱۹۳,۲۳۵ ۴۱,۱۹۱,۱۰۰,۲۸۶
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ ۱۲,۹۳۶ ۱۲,۹۰۰ ۰ ۰ ۳,۲۰۹,۷۵۵ ۰ ۱۶,۵۲۰ ۳,۱۹۳,۲۳۵ ۴۱,۱۹۳,۹۷۴,۴۶۰
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ ۱۲,۹۳۷ ۱۲,۹۰۱ ۰ ۰ ۳,۲۰۹,۷۵۵ ۰ ۱۶,۵۲۰ ۳,۱۹۳,۲۳۵ ۴۱,۱۹۶,۸۴۸,۹۳۸