صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۸/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۱۹۳,۲۳۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶,۸۰۶,۷۶۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۰,۸۱۱,۹۵۸,۹۰۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۸۱۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲,۷۸۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۷۸۱
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۸/۰۹
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ۱۲,۸۱۶ ۱۲,۷۸۱ ۰ ۰ ۳,۲۰۹,۷۵۵ ۰ ۱۶,۵۲۰ ۳,۱۹۳,۲۳۵ ۴۰,۸۱۱,۹۵۸,۹۰۱
  ۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ۱۲,۸۱۷ ۱۲,۷۸۲ ۰ ۰ ۳,۲۰۹,۷۵۵ ۰ ۱۶,۵۲۰ ۳,۱۹۳,۲۳۵ ۴۰,۸۱۴,۸۱۴,۶۲۱
  ۳ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ۱۲,۸۱۸ ۱۲,۷۸۳ ۰ ۰ ۳,۲۰۹,۷۵۵ ۰ ۱۶,۵۲۰ ۳,۱۹۳,۲۳۵ ۴۰,۸۱۷,۶۷۰,۶۴۷
  ۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۱۲,۷۴۴ ۱۲,۷۰۹ ۰ ۰ ۳,۲۰۹,۷۵۵ ۰ ۱۶,۵۲۰ ۳,۱۹۳,۲۳۵ ۴۰,۵۸۲,۸۲۹,۸۷۲
  ۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۱۲,۷۷۳ ۱۲,۷۳۸ ۰ ۰ ۳,۲۰۹,۷۵۵ ۰ ۱۶,۵۲۰ ۳,۱۹۳,۲۳۵ ۴۰,۶۷۴,۸۸۵,۰۴۷
  ۶ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ۱۲,۸۷۱ ۱۲,۸۳۶ ۰ ۰ ۳,۲۰۹,۷۵۵ ۰ ۱۶,۵۲۰ ۳,۱۹۳,۲۳۵ ۴۰,۹۸۷,۱۵۶,۶۰۳
  ۷ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ۱۲,۸۷۲ ۱۲,۸۳۷ ۰ ۰ ۳,۲۰۹,۷۵۵ ۰ ۱۶,۵۲۰ ۳,۱۹۳,۲۳۵ ۴۰,۹۹۰,۰۲۴,۳۳۴
  ۸ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ۱۲,۹۸۲ ۱۲,۹۴۶ ۰ ۰ ۳,۲۰۹,۷۵۵ ۰ ۱۶,۵۲۰ ۳,۱۹۳,۲۳۵ ۴۱,۳۳۹,۶۸۷,۱۹۹
  ۹ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ۱۲,۹۸۳ ۱۲,۹۴۷ ۰ ۰ ۳,۲۰۹,۷۵۵ ۰ ۱۶,۵۲۰ ۳,۱۹۳,۲۳۵ ۴۱,۳۴۲,۵۷۵,۴۹۵
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۱۲,۹۸۴ ۱۲,۹۴۸ ۰ ۰ ۳,۲۰۹,۷۵۵ ۰ ۱۶,۵۲۰ ۳,۱۹۳,۲۳۵ ۴۱,۳۴۵,۴۶۴,۰۹۰
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۱۲,۸۹۴ ۱۲,۸۵۸ ۰ ۰ ۳,۲۰۹,۷۵۵ ۰ ۱۶,۵۲۰ ۳,۱۹۳,۲۳۵ ۴۱,۰۵۸,۴۴۶,۵۵۶
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۱۳,۰۷۷ ۱۳,۰۴۰ ۰ ۲۳,۸۶۲ ۳,۲۰۹,۷۵۵ ۰ ۱۶,۵۲۰ ۳,۱۹۳,۲۳۵ ۴۱,۶۳۹,۹۲۸,۳۷۵
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۱۳,۲۶۷ ۱۳,۲۲۸ ۰ ۰ ۳,۱۸۵,۸۹۳ ۰ ۱۶,۵۲۰ ۳,۱۶۹,۳۷۳ ۴۱,۹۲۴,۵۸۹,۱۲۶
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۱۳,۴۴۰ ۱۳,۴۰۰ ۰ ۰ ۳,۱۸۵,۸۹۳ ۰ ۱۶,۵۲۰ ۳,۱۶۹,۳۷۳ ۴۲,۴۷۱,۱۲۵,۲۰۳
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۱۳,۴۴۱ ۱۳,۴۰۱ ۰ ۰ ۳,۱۸۵,۸۹۳ ۰ ۱۶,۵۲۰ ۳,۱۶۹,۳۷۳ ۴۲,۴۷۴,۰۹۶,۳۰۵
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۱۳,۴۴۲ ۱۳,۴۰۲ ۰ ۰ ۳,۱۸۵,۸۹۳ ۰ ۱۶,۵۲۰ ۳,۱۶۹,۳۷۳ ۴۲,۴۷۷,۰۶۷,۷۰۳
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۱۳,۴۴۳ ۱۳,۴۰۳ ۰ ۰ ۳,۱۸۵,۸۹۳ ۰ ۱۶,۵۲۰ ۳,۱۶۹,۳۷۳ ۴۲,۴۸۰,۰۴۰,۲۷۰
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۱۳,۴۹۹ ۱۳,۴۵۹ ۰ ۰ ۳,۱۸۵,۸۹۳ ۰ ۱۶,۵۲۰ ۳,۱۶۹,۳۷۳ ۴۲,۶۵۶,۳۸۸,۴۱۹
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۱۳,۵۳۰ ۱۳,۴۸۹ ۰ ۰ ۳,۱۸۵,۸۹۳ ۰ ۱۶,۵۲۰ ۳,۱۶۹,۳۷۳ ۴۲,۷۵۲,۲۶۳,۱۴۷
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۱۳,۶۵۳ ۱۳,۶۱۱ ۰ ۰ ۳,۱۸۵,۸۹۳ ۰ ۱۶,۵۲۰ ۳,۱۶۹,۳۷۳ ۴۳,۱۳۹,۲۳۴,۴۴۲