صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۳/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۲۹۴,۳۶۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶,۷۰۵,۶۳۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۱,۶۶۸,۵۵۰,۴۵۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۷۱۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲,۶۴۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۶۴۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۳/۳۱
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ۱۳,۴۰۴ ۱۳,۳۴۲ ۱۳,۳۴۲ ۰ ۰ ۳,۳۱۰,۹۴۷ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۴,۳۶۷ ۴۱,۶۶۸,۵۵۰,۴۵۷
  ۲ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ۱۲,۷۱۰ ۱۲,۶۴۸ ۱۲,۶۴۸ ۰ ۰ ۳,۳۱۰,۹۴۷ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۴,۳۶۷ ۴۱,۶۶۸,۵۵۰,۴۵۷
  ۳ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۱۳,۴۸۸ ۱۳,۴۲۶ ۱۳,۴۲۶ ۰ ۰ ۳,۳۱۰,۹۴۷ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۴,۳۶۷ ۴۴,۲۳۰,۲۶۱,۴۰۹
  ۴ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ۱۳,۴۱۰ ۱۳,۳۴۸ ۱۳,۳۴۸ ۰ ۰ ۳,۳۱۰,۹۴۷ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۴,۳۶۷ ۴۳,۹۷۲,۶۸۲,۸۴۳
  ۵ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ۱۳,۳۹۲ ۱۳,۳۳۰ ۱۳,۳۳۰ ۰ ۰ ۳,۳۱۰,۹۴۷ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۴,۳۶۷ ۴۳,۹۱۲,۳۱۵,۲۹۷
  ۶ ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ ۱۳,۴۹۲ ۱۳,۴۲۹ ۱۳,۴۲۹ ۰ ۰ ۳,۳۱۰,۹۴۷ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۴,۳۶۷ ۴۴,۲۳۹,۵۹۸,۰۰۴
  ۷ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ۱۳,۴۹۳ ۱۳,۴۳۰ ۱۳,۴۳۰ ۰ ۰ ۳,۳۱۰,۹۴۷ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۴,۳۶۷ ۴۴,۲۴۴,۰۰۳,۰۷۳
  ۸ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ۱۳,۴۹۵ ۱۳,۴۳۲ ۱۳,۴۳۲ ۰ ۰ ۳,۳۱۰,۹۴۷ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۴,۳۶۷ ۴۴,۲۴۸,۴۰۸,۷۱۵
  ۹ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ۱۳,۵۴۹ ۱۳,۴۸۶ ۱۳,۴۸۶ ۰ ۰ ۳,۳۱۰,۹۴۷ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۴,۳۶۷ ۴۴,۴۲۷,۳۵۷,۵۷۱
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ ۱۳,۵۶۴ ۱۳,۵۰۰ ۱۳,۵۰۰ ۰ ۰ ۳,۳۱۰,۹۴۷ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۴,۳۶۷ ۴۴,۴۷۵,۴۶۲,۴۴۰
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ ۱۳,۳۰۵ ۱۳,۲۴۵ ۱۳,۲۴۵ ۰ ۰ ۳,۳۱۰,۹۴۷ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۴,۳۶۷ ۴۳,۶۳۲,۳۴۲,۶۰۰
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ ۱۳,۲۸۰ ۱۳,۲۱۹ ۱۳,۲۱۹ ۰ ۰ ۳,۳۱۰,۹۴۷ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۴,۳۶۷ ۴۳,۵۴۸,۹۱۱,۱۱۱
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ ۱۳,۳۲۵ ۱۳,۲۶۴ ۱۳,۲۶۴ ۰ ۰ ۳,۳۱۰,۹۴۷ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۴,۳۶۷ ۴۳,۶۹۷,۲۱۵,۰۲۱
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ ۱۳,۳۲۷ ۱۳,۲۶۶ ۱۳,۲۶۶ ۰ ۰ ۳,۳۱۰,۹۴۷ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۴,۳۶۷ ۴۳,۷۰۱,۵۷۱,۴۷۳
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ ۱۳,۳۲۸ ۱۳,۲۶۷ ۱۳,۲۶۷ ۰ ۴,۰۸۲ ۳,۳۱۰,۹۴۷ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۴,۳۶۷ ۴۳,۷۰۵,۹۲۸,۳۲۱
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ ۱۳,۲۲۳ ۱۳,۱۶۲ ۱۳,۱۶۲ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۴۳,۳۰۶,۲۹۲,۶۵۵
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ ۱۳,۲۱۴ ۱۳,۱۵۳ ۱۳,۱۵۳ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۴۳,۲۷۶,۹۲۶,۴۰۵
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ ۱۳,۳۹۴ ۱۳,۳۳۱ ۱۳,۳۳۱ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۴۳,۸۶۳,۴۶۰,۰۶۰
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۳/۱۴ ۱۳,۳۹۵ ۱۳,۳۳۳ ۱۳,۳۳۳ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۴۳,۸۶۷,۸۶۶,۰۱۰
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۳/۱۳ ۱۳,۳۹۶ ۱۳,۳۳۴ ۱۳,۳۳۴ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۴۳,۸۷۲,۲۷۲,۳۵۳
  مشاهده همه