صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۱/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۲۹۰,۲۴۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶,۷۰۹,۷۵۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۷,۷۷۴,۵۶۱,۶۹۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۵۲۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۴۸۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۴۸۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۱/۲۴
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ۱۱,۵۲۷ ۱۱,۴۸۱ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۲۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۴۵ ۳۷,۷۷۴,۵۶۱,۶۹۰
  ۲ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ۱۱,۴۳۰ ۱۱,۳۸۱ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۲۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۴۵ ۳۷,۴۴۴,۸۶۶,۱۱۹
  ۳ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ۱۱,۴۸۹ ۱۱,۴۴۰ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۲۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۴۵ ۳۷,۶۳۸,۹۸۰,۴۸۹
  ۴ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ۱۱,۵۴۱ ۱۱,۴۹۰ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۲۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۴۵ ۳۷,۸۰۵,۹۸۴,۳۵۵
  ۵ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ۱۱,۵۹۱ ۱۱,۵۴۰ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۲۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۴۵ ۳۷,۹۷۰,۳۲۶,۸۸۵
  ۶ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ۱۱,۵۹۲ ۱۱,۵۴۱ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۲۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۴۵ ۳۷,۹۷۳,۶۶۲,۳۴۵
  ۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ۱۱,۵۹۳ ۱۱,۵۴۲ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۲۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۴۵ ۳۷,۹۷۶,۹۹۷,۸۰۹
  ۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ۱۱,۶۶۳ ۱۱,۶۱۱ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۲۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۴۵ ۳۸,۲۰۳,۱۲۶,۶۹۶
  ۹ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ ۱۱,۷۰۲ ۱۱,۶۴۵ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۲۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۴۵ ۳۸,۳۱۶,۰۹۷,۳۷۹
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ ۱۱,۷۷۱ ۱۱,۷۱۱ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۲۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۴۵ ۳۸,۵۳۱,۵۹۶,۰۴۹
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ۱۱,۸۷۶ ۱۱,۸۱۵ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۲۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۴۵ ۳۸,۸۷۴,۱۸۴,۷۴۹
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ ۱۱,۹۶۶ ۱۱,۹۰۴ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۲۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۴۵ ۳۹,۱۶۸,۶۷۸,۱۵۸
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ ۱۱,۹۶۷ ۱۱,۹۰۶ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۲۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۴۵ ۳۹,۱۷۲,۲۶۲,۵۱۱
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ ۱۱,۹۶۸ ۱۱,۹۰۷ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۲۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۴۵ ۳۹,۱۷۵,۸۴۶,۸۹۵
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ۱۲,۰۳۷ ۱۱,۹۷۵ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۲۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۴۵ ۳۹,۴۰۰,۱۵۳,۵۹۳
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ ۱۲,۰۳۳ ۱۱,۹۷۱ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۲۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۴۵ ۳۹,۳۸۸,۲۶۰,۹۲۶
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ ۱۲,۰۳۴ ۱۱,۹۷۲ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۲۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۴۵ ۳۹,۳۹۱,۸۵۷,۵۴۰
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ ۱۲,۱۲۶ ۱۲,۰۶۴ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۲۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۴۵ ۳۹,۶۹۲,۵۱۷,۵۵۰
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ ۱۲,۰۱۰ ۱۱,۹۵۱ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۲۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۴۵ ۳۹,۳۲۱,۱۴۰,۲۴۰
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ ۱۲,۰۱۱ ۱۱,۹۵۲ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۲۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۴۵ ۳۹,۳۲۴,۷۰۱,۵۷۳
  مشاهده همه