صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۹/۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۲۹۰,۲۸۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶,۷۰۹,۷۱۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۴,۵۸۰,۸۹۸,۱۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۶۱۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۵۴۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۵۴۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۹/۱۴
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ۱۳,۶۱۰ ۱۳,۵۴۹ ۱۳,۵۴۹ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۴۴,۵۸۰,۸۹۸,۱۰۰
  ۲ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ۱۳,۴۱۸ ۱۳,۳۵۸ ۱۳,۳۵۸ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۴۳,۹۵۰,۸۵۸,۹۰۸
  ۳ ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ۱۳,۳۴۷ ۱۳,۲۸۸ ۱۳,۲۸۸ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۴۳,۷۲۱,۳۹۱,۴۱۲
  ۴ ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ۱۳,۳۴۹ ۱۳,۲۸۹ ۱۳,۲۸۹ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۴۳,۷۲۵,۲۹۵,۹۰۹
  ۵ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ۱۳,۳۵۰ ۱۳,۲۹۰ ۱۳,۲۹۰ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۴۳,۷۲۹,۲۰۱,۰۳۱
  ۶ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ۱۳,۵۴۵ ۱۳,۴۸۵ ۱۳,۴۸۵ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۴۴,۳۶۸,۷۸۹,۷۰۸
  ۷ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ۱۳,۶۷۰ ۱۳,۶۰۹ ۱۳,۶۰۹ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۴۴,۷۷۶,۲۸۷,۲۸۴
  ۸ ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ ۱۳,۷۵۲ ۱۳,۶۹۰ ۱۳,۶۹۰ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۴۵,۰۴۳,۸۴۴,۵۷۹
  ۹ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ۱۳,۶۰۹ ۱۳,۵۴۸ ۱۳,۵۴۸ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۴۴,۵۷۶,۱۵۱,۶۰۳
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ۱۳,۷۱۲ ۱۳,۶۵۰ ۱۳,۶۵۰ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۴۴,۹۱۱,۱۳۹,۱۷۵
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ ۱۳,۷۱۳ ۱۳,۶۵۱ ۱۳,۶۵۱ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۴۴,۹۱۵,۱۱۷,۳۵۸
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ۱۳,۷۱۴ ۱۳,۶۵۲ ۱۳,۶۵۲ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۴۴,۹۱۹,۰۹۶,۱۵۹
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ ۱۳,۷۳۱ ۱۳,۶۶۹ ۱۳,۶۶۹ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۴۴,۹۷۵,۶۴۳,۸۶۸
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ ۱۳,۵۲۵ ۱۳,۴۶۴ ۱۳,۴۶۴ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۴۴,۳۰۱,۴۶۱,۱۰۹
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ ۱۳,۵۵۸ ۱۳,۴۹۷ ۱۳,۴۹۷ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۴۴,۴۰۷,۹۴۹,۶۱۵
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ ۱۳,۴۰۱ ۱۳,۳۴۱ ۱۳,۳۴۱ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۴۳,۸۹۶,۷۱۵,۰۵۴
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ ۱۳,۴۵۲ ۱۳,۳۹۲ ۱۳,۳۹۲ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۴۴,۰۶۳,۵۸۷,۱۸۷
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ ۱۳,۴۵۶ ۱۳,۳۹۶ ۱۳,۳۹۶ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۴۴,۰۷۵,۲۷۵,۰۳۳
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ ۱۳,۴۵۹ ۱۳,۳۹۹ ۱۳,۳۹۹ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۴۴,۰۸۶,۹۶۳,۵۳۸
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ ۱۳,۴۰۵ ۱۳,۳۴۵ ۱۳,۳۴۵ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۴۳,۹۰۸,۰۰۱,۶۶۸
  مشاهده همه