صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۱۲/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۲۸۴,۲۴۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶,۷۱۵,۷۵۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۱,۷۹۴,۱۶۳,۱۰۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۷۷۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲,۷۲۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۷۲۶
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۱۲/۱۰
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ ۱۲,۷۷۶ ۱۲,۷۲۶ ۰ ۰ ۳,۳۰۰,۷۶۵ ۰ ۱۶,۵۲۰ ۳,۲۸۴,۲۴۵ ۴۱,۷۹۴,۱۶۳,۱۰۳
  ۲ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ۱۲,۸۷۴ ۱۲,۸۲۲ ۰ ۰ ۳,۳۰۰,۷۶۵ ۰ ۱۶,۵۲۰ ۳,۲۸۴,۲۴۵ ۴۲,۱۱۱,۳۹۰,۵۸۲
  ۳ ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ۱۲,۹۵۱ ۱۲,۹۰۰ ۰ ۰ ۳,۳۰۰,۷۶۵ ۰ ۱۶,۵۲۰ ۳,۲۸۴,۲۴۵ ۴۲,۳۶۵,۷۷۳,۱۶۴
  ۴ ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۱۲,۹۵۲ ۱۲,۹۰۱ ۰ ۰ ۳,۳۰۰,۷۶۵ ۰ ۱۶,۵۲۰ ۳,۲۸۴,۲۴۵ ۴۲,۳۶۸,۹۵۷,۳۱۶
  ۵ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۱۲,۹۵۳ ۱۲,۹۰۲ ۰ ۰ ۳,۳۰۰,۷۶۵ ۰ ۱۶,۵۲۰ ۳,۲۸۴,۲۴۵ ۴۲,۳۷۲,۱۴۱,۷۲۴
  ۶ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ۱۳,۰۰۶ ۱۲,۹۵۴ ۰ ۰ ۳,۳۰۰,۷۶۵ ۰ ۱۶,۵۲۰ ۳,۲۸۴,۲۴۵ ۴۲,۵۴۴,۲۶۶,۱۸۹
  ۷ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ۱۳,۰۶۷ ۱۳,۰۱۵ ۰ ۰ ۳,۳۰۰,۷۶۵ ۰ ۱۶,۵۲۰ ۳,۲۸۴,۲۴۵ ۴۲,۷۴۳,۱۵۹,۰۸۵
  ۸ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ ۱۳,۱۳۲ ۱۳,۰۸۰ ۰ ۰ ۳,۳۰۰,۷۶۵ ۰ ۱۶,۵۲۰ ۳,۲۸۴,۲۴۵ ۴۲,۹۵۷,۴۷۸,۰۲۵
  ۹ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ ۱۳,۲۰۴ ۱۳,۱۵۱ ۰ ۰ ۳,۳۰۰,۷۶۵ ۰ ۱۶,۵۲۰ ۳,۲۸۴,۲۴۵ ۴۳,۱۹۱,۷۲۴,۹۴۳
  ۱۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ۱۳,۳۱۴ ۱۳,۲۶۰ ۰ ۰ ۳,۳۰۰,۷۶۵ ۰ ۱۶,۵۲۰ ۳,۲۸۴,۲۴۵ ۴۳,۵۴۸,۷۰۴,۸۷۶
  ۱۱ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ ۱۳,۳۱۵ ۱۳,۲۶۱ ۰ ۰ ۳,۳۰۰,۷۶۵ ۰ ۱۶,۵۲۰ ۳,۲۸۴,۲۴۵ ۴۳,۵۵۱,۷۵۶,۶۸۹
  ۱۲ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ ۱۳,۳۰۸ ۱۳,۲۵۴ ۰ ۰ ۳,۳۰۰,۷۶۵ ۰ ۱۶,۵۲۰ ۳,۲۸۴,۲۴۵ ۴۳,۵۳۰,۸۰۳,۹۴۳
  ۱۳ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ ۱۳,۳۵۳ ۱۳,۲۹۹ ۰ ۰ ۳,۳۰۰,۷۶۵ ۰ ۱۶,۵۲۰ ۳,۲۸۴,۲۴۵ ۴۳,۶۷۶,۱۴۹,۲۶۱
  ۱۴ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ ۱۳,۴۳۱ ۱۳,۳۷۶ ۰ ۰ ۳,۳۰۰,۷۶۵ ۰ ۱۶,۵۲۰ ۳,۲۸۴,۲۴۵ ۴۳,۹۲۹,۵۴۶,۲۷۳
  ۱۵ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ ۱۳,۴۷۴ ۱۳,۴۱۸ ۰ ۰ ۳,۳۰۰,۷۶۵ ۰ ۱۶,۵۲۰ ۳,۲۸۴,۲۴۵ ۴۴,۰۶۸,۹۷۹,۳۲۷
  ۱۶ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ ۱۳,۵۳۸ ۱۳,۴۷۹ ۰ ۰ ۳,۳۰۰,۷۶۵ ۰ ۱۶,۵۲۰ ۳,۲۸۴,۲۴۵ ۴۴,۲۶۷,۱۹۲,۳۴۰
  ۱۷ ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ ۱۳,۲۴۵ ۱۳,۱۸۸ ۰ ۰ ۳,۳۰۰,۷۶۵ ۰ ۱۶,۵۲۰ ۳,۲۸۴,۲۴۵ ۴۳,۳۱۱,۴۹۱,۰۰۵
  ۱۸ ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ ۱۳,۲۴۶ ۱۳,۱۸۹ ۰ ۰ ۳,۳۰۰,۷۶۵ ۰ ۱۶,۵۲۰ ۳,۲۸۴,۲۴۵ ۴۳,۳۱۴,۵۷۰,۳۸۸
  ۱۹ ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ ۱۳,۲۴۷ ۱۳,۱۹۰ ۰ ۰ ۳,۳۰۰,۷۶۵ ۰ ۱۶,۵۲۰ ۳,۲۸۴,۲۴۵ ۴۳,۳۱۷,۶۵۰,۱۱۹
  ۲۰ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ ۱۳,۲۴۸ ۱۳,۱۹۰ ۰ ۰ ۳,۳۰۰,۷۶۵ ۰ ۱۶,۵۲۰ ۳,۲۸۴,۲۴۵ ۴۳,۳۲۰,۷۳۰,۱۹۳
  مشاهده همه