صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ۱۰,۹۱۸ ۲۴.۰۲ % ۱۷,۶۶۱ ۳۸.۸۷ % ۱۴,۸۷۹ ۳۲.۷۴ % ۰ ۰ % ۱,۰۳۷ ۲.۲۸ % ۹۵۰ ۲.۰۹ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۱۱,۱۲۱ ۲۴.۱۵ % ۱۷,۷۵۰ ۳۸.۵۴ % ۱۴,۸۷۴ ۳۲.۳ % ۰ ۰ % ۱,۳۶۵ ۲.۹۷ % ۹۳۹ ۲.۰۴ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ۱۰,۸۸۷ ۲۳.۷۸ % ۱۷,۷۱۷ ۳۸.۶۹ % ۱۴,۸۷۹ ۳۲.۵ % ۰ ۰ % ۱,۳۶۵ ۲.۹۸ % ۹۴۰ ۲.۰۵ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ۱۱,۱۰۱ ۲۴.۲۸ % ۱۷,۸۱۹ ۳۸.۹۷ % ۱۴,۸۸۹ ۳۲.۵۶ % ۰ ۰ % ۱,۳۶۶ ۲.۹۹ % ۵۵۰ ۱.۲ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ ۱۱,۲۵۷ ۲۴.۴۵ % ۱۷,۹۹۵ ۳۹.۰۸ % ۱۴,۸۷۹ ۳۲.۳۱ % ۰ ۰ % ۱,۳۶۶ ۲.۹۷ % ۵۵۰ ۱.۲ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ۱۱,۲۵۷ ۲۴.۴۷ % ۱۷,۹۹۵ ۳۹.۱۱ % ۱۴,۸۷۹ ۳۲.۳۴ % ۰ ۰ % ۱,۳۶۶ ۲.۹۷ % ۵۱۳ ۱.۱۲ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ۱۱,۲۵۷ ۲۴.۴۷ % ۱۷,۹۹۵ ۳۹.۱۱ % ۱۴,۸۷۹ ۳۲.۳۴ % ۰ ۰ % ۱,۳۶۶ ۲.۹۷ % ۵۱۴ ۱.۱۲ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ۱۱,۳۱۱ ۲۴.۴۹ % ۱۸,۱۰۲ ۳۹.۱۹ % ۱۴,۸۹۳ ۳۲.۲۴ % ۰ ۰ % ۱,۳۶۶ ۲.۹۶ % ۵۱۵ ۱.۱۲ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ ۱۱,۳۴۶ ۲۴.۵۴ % ۱۸,۱۳۳ ۳۹.۲۲ % ۱۴,۸۷۱ ۳۲.۱۷ % ۰ ۰ % ۱,۳۶۶ ۲.۹۵ % ۵۱۶ ۱.۱۲ % ۰ ۰ %