صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ ۰ ۰ % ۴۸۸ ۱۴.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۱۶۳ ۶۶.۱۹ % ۶۱۷ ۱۸.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ ۰ ۰ % ۴۸۸ ۱۴.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۱۶۳ ۶۶.۱۵ % ۶۱۹ ۱۸.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ ۰ ۰ % ۴۸۸ ۱۴.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۱۶۳ ۶۶.۱۱ % ۶۲۱ ۱۸.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ ۰ ۰ % ۴۸۸ ۱۴.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۱۶۳ ۶۶.۰۶ % ۶۲۳ ۱۹.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ ۰ ۰ % ۴۸۸ ۱۴.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۱۶۳ ۶۶.۰۲ % ۶۲۵ ۱۹.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ ۰ ۰ % ۴۸۸ ۱۴.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۱۶۳ ۶۵.۹۸ % ۶۲۷ ۱۹.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ ۰ ۰ % ۴۸۸ ۱۴.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۱۶۳ ۶۵.۹۵ % ۶۲۹ ۱۹.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ ۰ ۰ % ۴۸۸ ۱۴.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۱۶۳ ۶۵.۹ % ۶۳۱ ۱۹.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ ۰ ۰ % ۴۸۸ ۱۴.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۱۶۳ ۶۵.۸۵ % ۶۳۳ ۱۹.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ ۰ ۰ % ۴۸۸ ۱۴.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۱۶۳ ۶۵.۸۱ % ۶۳۵ ۱۹.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %