صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ۱۸,۶۴۴ ۳۸.۵۷ % ۱۱,۴۵۸ ۲۳.۷۱ % ۰ ۰ % ۵,۵۴۳ ۱۱.۴۷ % ۱,۶۸۹ ۳.۴۹ % ۱۰,۹۹۹ ۲۲.۷۶ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ۱۸,۸۸۳ ۳۸.۹۲ % ۱۱,۴۴۴ ۲۳.۵۹ % ۰ ۰ % ۵,۵۴۳ ۱۱.۴۳ % ۱,۶۸۹ ۳.۴۸ % ۱۰,۹۵۵ ۲۲.۵۸ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ۱۹,۴۵۷ ۳۹.۹ % ۱۱,۴۱۶ ۲۳.۴۱ % ۰ ۰ % ۵,۵۴۳ ۱۱.۳۷ % ۱,۶۹۰ ۳.۴۷ % ۱۰,۶۵۵ ۲۱.۸۵ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ۱۹,۴۵۷ ۳۹.۹ % ۱۱,۴۱۶ ۲۳.۴۱ % ۰ ۰ % ۵,۵۴۳ ۱۱.۳۷ % ۱,۶۹۰ ۳.۴۷ % ۱۰,۶۵۵ ۲۱.۸۵ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ۱۹,۴۵۷ ۳۹.۹۱ % ۱۱,۴۱۶ ۲۳.۴۲ % ۰ ۰ % ۵,۵۴۳ ۱۱.۳۷ % ۱,۶۷۷ ۳.۴۴ % ۱۰,۶۵۵ ۲۱.۸۶ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ۱۹,۴۵۷ ۳۹.۹۱ % ۱۱,۴۱۶ ۲۳.۴۲ % ۰ ۰ % ۵,۵۴۳ ۱۱.۳۷ % ۱,۶۷۸ ۳.۴۴ % ۱۰,۶۵۵ ۲۱.۸۶ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ۱۹,۵۹۸ ۴۰.۱۹ % ۱۱,۴۱۶ ۲۳.۴۱ % ۰ ۰ % ۵,۵۳۴ ۱۱.۳۵ % ۱,۵۵۶ ۳.۱۹ % ۱۰,۶۵۵ ۲۱.۸۵ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ۱۹,۵۹۸ ۴۰.۱۹ % ۱۱,۴۱۶ ۲۳.۴۱ % ۰ ۰ % ۵,۵۳۴ ۱۱.۳۵ % ۱,۵۵۷ ۳.۱۹ % ۱۰,۶۵۵ ۲۱.۸۵ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۱۹,۵۹۸ ۴۰.۱۹ % ۱۱,۴۱۶ ۲۳.۴۱ % ۰ ۰ % ۵,۵۳۴ ۱۱.۳۵ % ۱,۵۵۸ ۳.۲ % ۱۰,۶۵۵ ۲۱.۸۵ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ ۱۹,۰۰۵ ۳۹.۶۶ % ۱۱,۳۹۹ ۲۳.۷۸ % ۰ ۰ % ۵,۵۳۴ ۱۱.۵۵ % ۱,۴۰۶ ۲.۹۳ % ۱۰,۵۸۴ ۲۲.۰۸ % ۰ ۰ %