صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ ۷,۷۹۰ ۱۹.۱۵ % ۱۹,۹۷۸ ۴۹.۱۱ % ۰ ۰ % ۱,۴۴۵ ۳.۵۵ % ۱,۱۷۷ ۲.۸۹ % ۱۰,۲۸۸ ۲۵.۲۹ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ ۷,۸۹۴ ۱۹.۳۲ % ۱۹,۹۶۶ ۴۸.۸۶ % ۰ ۰ % ۱,۳۶۳ ۳.۳۴ % ۱,۲۵۸ ۳.۰۸ % ۱۰,۳۷۷ ۲۵.۴ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ ۷,۸۹۴ ۱۹.۳۲ % ۱۹,۹۶۶ ۴۸.۸۶ % ۰ ۰ % ۱,۳۶۳ ۳.۳۴ % ۱,۲۶۰ ۳.۰۸ % ۱۰,۳۷۷ ۲۵.۴ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ ۷,۸۹۴ ۱۹.۳۲ % ۱۹,۹۶۶ ۴۸.۸۷ % ۰ ۰ % ۱,۳۵۵ ۳.۳۲ % ۱,۲۶۱ ۳.۰۹ % ۱۰,۳۷۷ ۲۵.۴ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ۸,۰۱۵ ۱۸.۳۵ % ۱۹,۹۶۵ ۴۵.۷۲ % ۰ ۰ % ۴,۲۳۶ ۹.۷ % ۱,۳۰۱ ۲.۹۸ % ۱۰,۱۴۷ ۲۳.۲۴ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ۸,۲۵۰ ۱۹.۹۷ % ۱۶,۹۷۰ ۴۱.۰۸ % ۰ ۰ % ۴,۰۳۰ ۹.۷۶ % ۱,۵۰۲ ۳.۶۴ % ۱۰,۵۵۹ ۲۵.۵۶ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ۸,۳۱۷ ۲۰.۰۶ % ۱۶,۹۴۲ ۴۰.۸۸ % ۰ ۰ % ۴,۰۳۰ ۹.۷۳ % ۱,۵۰۳ ۳.۶۳ % ۱۰,۶۴۹ ۲۵.۷ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ۸,۴۱۹ ۲۰.۲۴ % ۱۶,۹۲۲ ۴۰.۶۸ % ۰ ۰ % ۴,۰۳۰ ۹.۶۹ % ۱,۵۰۴ ۳.۶۲ % ۱۰,۷۲۶ ۲۵.۷۸ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ ۸,۵۱۷ ۲۰.۳۷ % ۱۶,۹۰۸ ۴۰.۴۳ % ۰ ۰ % ۴,۰۳۰ ۹.۶۴ % ۱,۵۰۵ ۳.۶ % ۱۰,۸۵۷ ۲۵.۹۶ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ ۸,۵۱۷ ۲۰.۳۷ % ۱۶,۹۰۸ ۴۰.۴۳ % ۰ ۰ % ۴,۰۳۰ ۹.۶۴ % ۱,۵۰۷ ۳.۶ % ۱۰,۸۵۷ ۲۵.۹۶ % ۰ ۰ %