صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ۱۵,۷۴۶ ۳۵.۶۱ % ۱۴,۱۰۵ ۳۱.۹ % ۰ ۰ % ۱۳,۷۵۱ ۳۱.۱ % ۶۱۹ ۱.۴ % ۱۰,۱۰۵ ۲۲.۸۵ %
۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ۱۵,۷۴۶ ۳۵.۶۱ % ۱۴,۱۰۵ ۳۱.۹ % ۰ ۰ % ۱۳,۷۵۱ ۳۱.۱ % ۶۲۰ ۱.۴ % ۱۰,۱۰۵ ۲۲.۸۵ %
۳ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ۱۵,۷۴۶ ۳۵.۶۱ % ۱۴,۱۰۵ ۳۱.۸۹ % ۰ ۰ % ۱۳,۷۵۱ ۳۱.۰۹ % ۶۲۱ ۱.۴ % ۱۰,۱۰۵ ۲۲.۸۵ %
۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۱۵,۵۱۲ ۳۵.۲۶ % ۱۴,۱۰۳ ۳۲.۰۶ % ۰ ۰ % ۱۳,۷۵۱ ۳۱.۲۶ % ۶۲۲ ۱.۴۱ % ۹,۸۹۸ ۲۲.۵ %
۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۱۵,۶۲۰ ۳۵.۴۴ % ۱۴,۰۸۳ ۳۱.۹۵ % ۰ ۰ % ۱۳,۷۵۱ ۳۱.۲ % ۶۲۲ ۱.۴۱ % ۹,۸۲۰ ۲۲.۲۸ %
۶ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ۱۵,۹۳۹ ۳۵.۹۱ % ۱۴,۰۷۴ ۳۱.۷۱ % ۰ ۰ % ۱۳,۷۵۱ ۳۰.۹۸ % ۶۲۳ ۱.۴۱ % ۹,۹۵۲ ۲۲.۴۲ %
۷ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ۱۵,۹۳۹ ۳۵.۹۱ % ۱۴,۰۷۴ ۳۱.۷۱ % ۰ ۰ % ۱۳,۷۵۱ ۳۰.۹۸ % ۶۲۴ ۱.۴۱ % ۹,۹۵۲ ۲۲.۴۲ %
۸ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ۱۶,۲۹۷ ۳۶.۴۳ % ۱۴,۰۶۳ ۳۱.۴۳ % ۰ ۰ % ۱۳,۷۵۱ ۳۰.۷۴ % ۶۲۵ ۱.۴ % ۱۰,۰۷۰ ۲۲.۵۱ %
۹ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ۱۶,۲۹۷ ۳۶.۴۳ % ۱۴,۰۶۳ ۳۱.۴۳ % ۰ ۰ % ۱۳,۷۵۱ ۳۰.۷۴ % ۶۲۶ ۱.۴ % ۱۰,۰۷۰ ۲۲.۵۱ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۱۶,۲۹۷ ۳۶.۴۳ % ۱۴,۰۶۳ ۳۱.۴۳ % ۰ ۰ % ۱۳,۷۵۱ ۳۰.۷۴ % ۶۲۶ ۱.۴ % ۱۰,۰۷۰ ۲۲.۵۱ %