صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ ۱۱,۶۱۵ ۲۶.۶۸ % ۷,۹۵۹ ۱۸.۲۸ % ۰ ۰ % ۵,۴۷۵ ۱۲.۵۸ % ۱,۸۶۵ ۴.۲۹ % ۱۶,۶۲۶ ۳۸.۱۸ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ ۱۱,۶۱۵ ۲۶.۶۸ % ۷,۹۵۹ ۱۸.۲۸ % ۰ ۰ % ۵,۴۷۵ ۱۲.۵۸ % ۱,۸۶۶ ۴.۲۹ % ۱۶,۶۲۶ ۳۸.۱۸ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ ۱۱,۶۱۵ ۲۶.۶۸ % ۷,۹۵۹ ۱۸.۲۸ % ۰ ۰ % ۵,۴۷۵ ۱۲.۵۸ % ۱,۸۶۷ ۴.۲۹ % ۱۶,۶۲۶ ۳۸.۱۸ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ۱۱,۸۰۶ ۲۷.۰۲ % ۷,۹۴۸ ۱۸.۱۹ % ۰ ۰ % ۵,۴۷۵ ۱۲.۵۳ % ۱,۸۶۸ ۴.۲۸ % ۱۶,۶۰۱ ۳۷.۹۹ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ ۱۱,۶۴۲ ۲۶.۹۷ % ۷,۹۴۱ ۱۸.۴ % ۰ ۰ % ۵,۴۷۵ ۱۲.۶۹ % ۱,۸۶۹ ۴.۳۳ % ۱۶,۲۳۳ ۳۷.۶۱ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ ۱۱,۷۱۷ ۲۷.۲۱ % ۷,۹۴۲ ۱۸.۴۴ % ۰ ۰ % ۵,۴۷۵ ۱۲.۷۲ % ۱,۸۷۰ ۴.۳۴ % ۱۶,۰۵۶ ۳۷.۲۹ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ۱۰,۷۷۸ ۲۵.۵۳ % ۷,۹۳۸ ۱۸.۸۱ % ۰ ۰ % ۵,۴۷۵ ۱۲.۹۷ % ۱,۸۷۲ ۴.۴۴ % ۱۶,۱۴۳ ۳۸.۲۵ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ ۱۰,۳۳۹ ۲۴.۹۳ % ۷,۹۴۲ ۱۹.۱۵ % ۰ ۰ % ۵,۴۷۵ ۱۳.۲۱ % ۱,۸۷۳ ۴.۵۲ % ۱۵,۸۳۴ ۳۸.۱۹ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ ۱۰,۳۳۹ ۲۴.۹۴ % ۷,۹۴۲ ۱۹.۱۵ % ۰ ۰ % ۵,۴۷۵ ۱۳.۲۱ % ۱,۸۷۴ ۴.۵۲ % ۱۵,۸۳۴ ۳۸.۱۸ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ۱۰,۳۳۹ ۲۴.۹۴ % ۷,۹۴۲ ۱۹.۱۵ % ۰ ۰ % ۵,۴۷۵ ۱۳.۲ % ۱,۸۷۵ ۴.۵۲ % ۱۵,۸۳۴ ۳۸.۱۸ % ۰ ۰ %