صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ۱۳,۵۵۷ ۳۵.۲۵ % ۱۰,۷۳۲ ۲۷.۹ % ۰ ۰ % ۳,۶۴۸ ۹.۴۸ % ۲,۴۲۸ ۶.۳۱ % ۸,۱۰۲ ۲۱.۰۶ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ۱۴,۸۴۲ ۳۸.۹۲ % ۱۰,۷۳۶ ۲۸.۱۵ % ۰ ۰ % ۳,۳۵۳ ۸.۷۹ % ۶۷۰ ۱.۷۶ % ۸,۵۳۳ ۲۲.۳۸ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ۱۴,۹۷۵ ۳۹.۰۷ % ۱۰,۷۳۳ ۲۸ % ۰ ۰ % ۳,۳۵۴ ۸.۷۵ % ۶۷۱ ۱.۷۵ % ۸,۵۹۵ ۲۲.۴۲ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ۱۵,۳۴۵ ۳۹.۸۶ % ۱۰,۷۲۲ ۲۷.۸۵ % ۰ ۰ % ۳,۳۵۴ ۸.۷۱ % ۳۷۷ ۰.۹۸ % ۸,۶۹۴ ۲۲.۵۹ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ۱۵,۳۹۵ ۳۹.۸۲ % ۱۰,۷۱۸ ۲۷.۷۳ % ۰ ۰ % ۱,۲۱۸ ۳.۱۵ % ۲,۵۱۵ ۶.۵۱ % ۸,۸۰۹ ۲۲.۷۹ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ۱۵,۳۹۵ ۳۹.۸۲ % ۱۰,۷۱۸ ۲۷.۷۳ % ۰ ۰ % ۱,۲۱۸ ۳.۱۵ % ۲,۵۱۶ ۶.۵۱ % ۸,۸۰۹ ۲۲.۷۹ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ۱۵,۳۹۵ ۳۹.۸۲ % ۱۰,۷۱۸ ۲۷.۷۳ % ۰ ۰ % ۱,۲۱۸ ۳.۱۵ % ۲,۵۱۷ ۶.۵۱ % ۸,۸۰۹ ۲۲.۷۹ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ۱۵,۴۹۶ ۳۹.۰۷ % ۱۰,۷۰۶ ۲۶.۹۹ % ۰ ۰ % ۵۰۸ ۱.۲۸ % ۴,۰۰۷ ۱۰.۱ % ۸,۹۴۳ ۲۲.۵۵ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ ۱۵,۸۵۹ ۳۹.۸۸ % ۱۰,۶۸۲ ۲۶.۸۶ % ۰ ۰ % ۵۰۸ ۱.۲۸ % ۱,۸۷۱ ۴.۷۱ % ۱۰,۸۵۰ ۲۷.۲۸ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ ۱۷,۳۵۹ ۴۳.۴۲ % ۱۰,۶۷۰ ۲۶.۶۹ % ۰ ۰ % ۵۰۸ ۱.۲۷ % ۳۹۴ ۰.۹۹ % ۱۱,۰۵۳ ۲۷.۶۴ % ۰ ۰ %