صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ۷,۵۳۳ ۲۸.۴۷ % ۸,۶۲۳ ۳۲.۵۸ % ۸,۲۲۱ ۳۱.۰۷ % ۰ ۰ % ۱,۸۳۳ ۶.۹۳ % ۲۵۲ ۰.۹۶ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ۷,۴۹۱ ۲۸.۳۹ % ۸,۵۹۵ ۳۲.۵۷ % ۸,۲۱۴ ۳۱.۱۳ % ۰ ۰ % ۱,۶۲۶ ۶.۱۶ % ۴۶۱ ۱.۷۵ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ ۷,۵۳۸ ۲۸.۵ % ۸,۶۱۸ ۳۲.۵۸ % ۸,۲۰۳ ۳۱.۰۱ % ۰ ۰ % ۱,۶۲۶ ۶.۱۵ % ۴۶۳ ۱.۷۵ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ ۷,۵۷۸ ۲۸.۵۷ % ۸,۶۵۸ ۳۲.۶۳ % ۸,۲۰۰ ۳۰.۹۱ % ۰ ۰ % ۱,۶۲۶ ۶.۱۳ % ۴۶۵ ۱.۷۶ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ ۷,۵۷۸ ۲۸.۵۷ % ۸,۶۵۸ ۳۲.۶۳ % ۸,۲۰۰ ۳۰.۹۱ % ۰ ۰ % ۱,۶۲۶ ۶.۱۳ % ۴۶۷ ۱.۷۶ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ۷,۵۷۸ ۲۸.۵۶ % ۸,۶۵۸ ۳۲.۶۳ % ۸,۲۰۰ ۳۰.۹۱ % ۰ ۰ % ۱,۶۲۶ ۶.۱۳ % ۴۶۹ ۱.۷۷ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ ۷,۵۸۵ ۲۸.۶۱ % ۸,۶۳۰ ۳۲.۵۵ % ۸,۱۹۸ ۳۰.۹۲ % ۰ ۰ % ۱,۶۲۶ ۶.۱۳ % ۴۷۱ ۱.۷۸ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ۷,۶۰۶ ۲۸.۶۶ % ۸,۶۳۵ ۳۲.۵۳ % ۸,۱۹۹ ۳۰.۸۹ % ۰ ۰ % ۱,۶۲۶ ۶.۱۳ % ۴۷۳ ۱.۷۹ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ ۷,۶۰۱ ۲۸.۶۹ % ۸,۵۹۶ ۳۲.۴۴ % ۸,۱۹۷ ۳۰.۹۴ % ۰ ۰ % ۱,۶۲۶ ۶.۱۴ % ۴۷۵ ۱.۸ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ ۷,۵۷۸ ۲۸.۷ % ۸,۵۳۰ ۳۲.۳ % ۸,۱۹۳ ۳۱.۰۳ % ۰ ۰ % ۱,۶۲۶ ۶.۱۶ % ۴۷۷ ۱.۸۱ % ۰ ۰ %