صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ تصمیمات مجمع - ختم تصفیه صندوق مورخ ۱۴۰۳.۰۳.۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۴/۰۹
۲ اسامی حاضرین مجمع - ختم تصفیه صندوق مورخ ۱۴۰۳.۰۳.۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۳/۳۰
۳ دعوت به مجمع - ختم تصفیه صندوق مورخ ۱۴۰۳.۰۳.۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۳/۲۹
۴ تصمیمات مجمع - تصویب صورت های مالی سالانه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۹.۱۹ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۹/۲۰
۵ اسامی حاضرین در مجمع - تصویب صورت های مالی سالانه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۹.۱۹ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۹/۲۰
۶ دعوت به مجمع - تصویب صورت های مالی سالانه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۹.۱۹ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۷ تصمیمات مجمع - تصمیم‌گیری در خصوص انحلال صندوق مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۷/۱۷
۸ اسامی حاضرین در مجمع - تصمیم‌گیری در خصوص انحلال صندوق مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۷/۱۷
۹ دعوت به مجمع - تصمیم‌گیری در خصوص انحلال صندوق مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۷/۱۷
۱۰ تصمیمات مجمع - تصویب صورت های مالی سالانه صندوق مورخ ۱۴۰۱.۱۲.۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۱۳
۱۱ اسامی حاضرین در مجمع - تصویب صورت های مالی سالانه صندوق مورخ ۱۴۰۱.۱۲.۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۰۲
۱۲ تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد متولی صندوق مورخ ۱۴۰۱.۱۱.۱۹ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۱۳ اسامی حاضرین در مجمع - تغییر کارمزد متولی صندوق مورخ ۱۴۰۱.۱۱.۱۹ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۱۴ دعوت به مجمع - تصویب صورت های مالی سالانه صندوق مورخ ۱۴۰۱.۱۲.۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۱۵ دعوت به مجمع - تغییر کارمزد متولی صندوق مورخ ۱۴۰۱.۱۱.۱۹ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۱۶ تصمیمات مجمع - تغییر رکن متولی صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۰/۰۴
۱۷ اسامی حاضرین در مجمع - تغییر رکن متولی صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۰/۰۴
۱۸ دعوت به مجمع - تغییر رکن متولی صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۹/۲۳
۱۹ تصمیمات مجمع - تغییر حداقل کارمزد متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ ۱۴۰۱.۰۳.۲۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۲۳
۲۰ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی مورخ ۱۴۰۱.۰۳.۲۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۲۱
۲۱ دعوت به مجمع - تغییر حداقل کارمزد متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ ۱۴۰۱.۰۳.۲۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
۲۲ تصمیمات مجمع -تصویب صورت های مالی سالیانه مورخ ۱۴۰۰.۱۱.۲۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۲۳ تصمیمات مجمع - تغییر حدنصاب صندوق- مورخ ۱۴۰۰.۱۱.۲۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۰۲
۲۴ تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد ارکان صندوق- مورخ ۱۴۰۰.۱۱.۲۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۰۲
۲۵ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی مورخ ۱۴۰۰.۱۱.۲۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۲۴
۲۶ دعوت به مجمع -تصویب صورت های مالی سالیانه- تغییر کارمزد ارکان و حدنصاب صندوق- مورخ ۱۴۰۰.۱۱.۲۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۲۷ تصمیمات مجمع -تغییر کارمزد حسابرس مورخ ۱۴۰۰.۰۶.۲۹ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۱۰
۲۸ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی مورخ ۱۴۰۰.۰۶.۲۹ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۲۹ دعوت به مجمع -تغییر کارمزد حسابرس مورخ ۱۴۰۰.۰۶.۲۹ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۱۵
۳۰ تصمیمات مجمع -تغییر رکن متولی مورخ ۹۹.۱۲.۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
۳۱ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی مورخ ۹۹.۱۲.۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
۳۲ تصمیمات مجمع- تغییر نحوه تقسیم سود مورخ ۹۹.۱۰.۰۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۲۷
۳۳ دعوت به مجمع -تغییر رکن متولی مورخ ۹۹.۱۲.۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
۳۴ تصمیمات مجمع -تصویب صورت های مالی سالیانه مورخ ۹۹.۱۱.۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۱۴
۳۵ صوفی رازی- اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۹۹.۱۱.۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۰۵
۳۶ دعوت به مجمع -تصویب صورت های مالی سالیانه مورخ ۹۹.۱۱.۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
۳۷ تصمیمات -مجمع -حد نصاب جدید ۹۹.۱۰.۰۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۰۸
۳۸ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی مورخ ۹۹.۱۰.۰۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۰۷
۳۹ دعوت به مجمع - انتشار آگهی در کدال- تغییر نحوه تقسیم سود- رعایت نصاب جدید مورخ ۹۹.۱۰.۰۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۲۴
۴۰ برگزاری مجمع موسس مورخ ۹۸.۰۴.۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
۴۱ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صوفی رازی مورخ ۹۸/۰۴/۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
۴۲ دعوت به مجمع صندوق-تاسیس ۹۸.۰۴.۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۱۹