صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ تصمیمات مجمع - تصویب صورت های مالی سالانه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۹.۱۹ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۹/۲۰
۲ اسامی حاضرین در مجمع - تصویب صورت های مالی سالانه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۹.۱۹ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۹/۲۰
۳ دعوت به مجمع - تصویب صورت های مالی سالانه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۹.۱۹ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۴ تصمیمات مجمع - تصمیم‌گیری در خصوص انحلال صندوق مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۷/۱۷
۵ اسامی حاضرین در مجمع - تصمیم‌گیری در خصوص انحلال صندوق مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۷/۱۷
۶ دعوت به مجمع - تصمیم‌گیری در خصوص انحلال صندوق مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۷/۱۷
۷ تصمیمات مجمع - تصویب صورت های مالی سالانه صندوق مورخ ۱۴۰۱.۱۲.۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۱۳
۸ اسامی حاضرین در مجمع - تصویب صورت های مالی سالانه صندوق مورخ ۱۴۰۱.۱۲.۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۰۲
۹ تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد متولی صندوق مورخ ۱۴۰۱.۱۱.۱۹ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۱۰ اسامی حاضرین در مجمع - تغییر کارمزد متولی صندوق مورخ ۱۴۰۱.۱۱.۱۹ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۱۱ دعوت به مجمع - تصویب صورت های مالی سالانه صندوق مورخ ۱۴۰۱.۱۲.۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۱۲ دعوت به مجمع - تغییر کارمزد متولی صندوق مورخ ۱۴۰۱.۱۱.۱۹ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۱۳ تصمیمات مجمع - تغییر رکن متولی صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۰/۰۴
۱۴ اسامی حاضرین در مجمع - تغییر رکن متولی صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۰/۰۴
۱۵ دعوت به مجمع - تغییر رکن متولی صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۹/۲۳
۱۶ تصمیمات مجمع - تغییر حداقل کارمزد متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ ۱۴۰۱.۰۳.۲۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۲۳
۱۷ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی مورخ ۱۴۰۱.۰۳.۲۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۲۱
۱۸ دعوت به مجمع - تغییر حداقل کارمزد متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ ۱۴۰۱.۰۳.۲۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
۱۹ تصمیمات مجمع -تصویب صورت های مالی سالیانه مورخ ۱۴۰۰.۱۱.۲۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۲۰ تصمیمات مجمع - تغییر حدنصاب صندوق- مورخ ۱۴۰۰.۱۱.۲۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۰۲
۲۱ تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد ارکان صندوق- مورخ ۱۴۰۰.۱۱.۲۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۰۲
۲۲ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی مورخ ۱۴۰۰.۱۱.۲۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۲۴
۲۳ دعوت به مجمع -تصویب صورت های مالی سالیانه- تغییر کارمزد ارکان و حدنصاب صندوق- مورخ ۱۴۰۰.۱۱.۲۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۲۴ تصمیمات مجمع -تغییر کارمزد حسابرس مورخ ۱۴۰۰.۰۶.۲۹ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۱۰
۲۵ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی مورخ ۱۴۰۰.۰۶.۲۹ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۲۶ دعوت به مجمع -تغییر کارمزد حسابرس مورخ ۱۴۰۰.۰۶.۲۹ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۱۵
۲۷ تصمیمات مجمع -تغییر رکن متولی مورخ ۹۹.۱۲.۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
۲۸ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی مورخ ۹۹.۱۲.۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
۲۹ تصمیمات مجمع- تغییر نحوه تقسیم سود مورخ ۹۹.۱۰.۰۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۲۷
۳۰ دعوت به مجمع -تغییر رکن متولی مورخ ۹۹.۱۲.۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
۳۱ تصمیمات مجمع -تصویب صورت های مالی سالیانه مورخ ۹۹.۱۱.۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۱۴
۳۲ صوفی رازی- اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۹۹.۱۱.۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۰۵
۳۳ دعوت به مجمع -تصویب صورت های مالی سالیانه مورخ ۹۹.۱۱.۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
۳۴ تصمیمات -مجمع -حد نصاب جدید ۹۹.۱۰.۰۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۰۸
۳۵ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی مورخ ۹۹.۱۰.۰۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۰۷
۳۶ دعوت به مجمع - انتشار آگهی در کدال- تغییر نحوه تقسیم سود- رعایت نصاب جدید مورخ ۹۹.۱۰.۰۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۲۴
۳۷ برگزاری مجمع موسس مورخ ۹۸.۰۴.۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
۳۸ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صوفی رازی مورخ ۹۸/۰۴/۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
۳۹ دعوت به مجمع صندوق-تاسیس ۹۸.۰۴.۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۱۹