صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ تصمیمات مجمع - تغییر حداقل کارمزد متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ ۱۴۰۱.۰۳.۲۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۲۳
۲ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی مورخ ۱۴۰۱.۰۳.۲۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۲۱
۳ دعوت به مجمع - تغییر حداقل کارمزد متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ ۱۴۰۱.۰۳.۲۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
۴ تصمیمات مجمع -تصویب صورت های مالی سالیانه مورخ ۱۴۰۰.۱۱.۲۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۵ تصمیمات مجمع - تغییر حدنصاب صندوق- مورخ ۱۴۰۰.۱۱.۲۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۰۲
۶ تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد ارکان صندوق- مورخ ۱۴۰۰.۱۱.۲۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۰۲
۷ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی مورخ ۱۴۰۰.۱۱.۲۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۲۴
۸ دعوت به مجمع -تصویب صورت های مالی سالیانه- تغییر کارمزد ارکان و حدنصاب صندوق- مورخ ۱۴۰۰.۱۱.۲۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۹ تصمیمات مجمع -تغییر کارمزد حسابرس مورخ ۱۴۰۰.۰۶.۲۹ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۱۰
۱۰ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی مورخ ۱۴۰۰.۰۶.۲۹ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۱۱ دعوت به مجمع -تغییر کارمزد حسابرس مورخ ۱۴۰۰.۰۶.۲۹ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۱۵
۱۲ تصمیمات مجمع -تغییر رکن متولی مورخ ۹۹.۱۲.۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
۱۳ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی مورخ ۹۹.۱۲.۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
۱۴ تصمیمات مجمع- تغییر نحوه تقسیم سود مورخ ۹۹.۱۰.۰۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۲۷
۱۵ دعوت به مجمع -تغییر رکن متولی مورخ ۹۹.۱۲.۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
۱۶ تصمیمات مجمع -تصویب صورت های مالی سالیانه مورخ ۹۹.۱۱.۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۱۴
۱۷ صوفی رازی- اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۹۹.۱۱.۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۰۵
۱۸ دعوت به مجمع -تصویب صورت های مالی سالیانه مورخ ۹۹.۱۱.۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
۱۹ تصمیمات -مجمع -حد نصاب جدید ۹۹.۱۰.۰۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۰۸
۲۰ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی مورخ ۹۹.۱۰.۰۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۰۷
۲۱ دعوت به مجمع - انتشار آگهی در کدال- تغییر نحوه تقسیم سود- رعایت نصاب جدید مورخ ۹۹.۱۰.۰۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۲۴
۲۲ برگزاری مجمع موسس مورخ ۹۸.۰۴.۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
۲۳ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صوفی رازی مورخ ۹۸/۰۴/۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
۲۴ دعوت به مجمع صندوق-تاسیس ۹۸.۰۴.۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۱۹