صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
1 تصمیمات مجمع - تغییر حداقل کارمزد متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ 1401.03.21 ۱۴۰۱/۰۳/۲۳
2 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی مورخ 1401.03.21 ۱۴۰۱/۰۳/۲۱
3 دعوت به مجمع - تغییر حداقل کارمزد متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ 1401.03.21 ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
4 تصمیمات مجمع -تصویب صورت های مالی سالیانه مورخ 1400.11.24 ۱۴۰۰/۱۲/۱۴
5 تصمیمات مجمع - تغییر حدنصاب صندوق- مورخ 1400.11.24 ۱۴۰۰/۱۲/۰۲
6 تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد ارکان صندوق- مورخ 1400.11.24 ۱۴۰۰/۱۲/۰۲
7 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی مورخ 1400.11.24 ۱۴۰۰/۱۱/۲۴
8 دعوت به مجمع -تصویب صورت های مالی سالیانه- تغییر کارمزد ارکان و حدنصاب صندوق- مورخ 1400.11.24 ۱۴۰۰/۱۱/۱۱
9 تصمیمات مجمع -تغییر کارمزد حسابرس مورخ 1400.06.29 ۱۴۰۰/۰۷/۱۰
10 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی مورخ 1400.06.29 ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
123
سایز صفحه