صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ امید نامه (نسخه اولیه) امیدنامه
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ امید نامه (نسخه نهایی) امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد متولی صندوق مورخ ۱۴۰۱.۱۱.۱۹ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ تصمیمات مجمع - تغییر رکن متولی صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ تصمیمات مجمع - تغییر حداقل کارمزد متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ ۱۴۰۱.۰۳.۲۱ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ تصمیمات مجمع - تغییر حدنصاب صندوق- مورخ ۱۴۰۰.۱۱.۲۴ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ تصمیمات مجمع -تغییر کارمزد ارکان صندوق- مورخ ۱۴۰۰.۱۱.۲۴ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ تصمیمات مجمع -تغییر کارمزد حسابرس مورخ ۱۴۰۰.۰۶.۲۹ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ تصمیمات مجمع -تغییر رکن متولی مورخ ۹۹.۱۲.۱۰ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ تصمیمات مجمع- تغییر نحوه تقسیم سود مورخ ۹۹.۱۰.۰۷ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ تصمیمات -مجمع -حد نصاب جدید ۹۹.۱۰.۰۷ تغییرات امیدنامه