صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ۱۳۹۹/۰۸/۰۹
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ (۱.۲۷۵)% (۸.۷۸۴)%
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ (۳.۹۱۷)% (۱۴.۳۰۹)%
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ (۱۱.۵۹۹)% (۳۴.۳۲۵)%
۶ ماه ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۹
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۱۳۹۹/۰۸/۰۹
تا زمان انتشار ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ %۳۲.۳۲۳ %۴.۷۶۷
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۴۱۲۳۰ %۱۷۵۱۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۶.۹۱)% (۹۹.۴۷)%