صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ %۰.۸۷۹ %۱.۵
هفته گذشته ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ (۱.۱۲)% (۱.۲۸۷)%
ماه گذشته ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ (۰.۰۵۲)% (۰.۰۵۱)%
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ %۶.۶۹۳ %۱.۱۹۷
۶ ماه ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ %۳.۶۳۴ (۲۰.۲۹۳)%
یک سال اخیر ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴
تا زمان انتشار ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ %۴۳.۴۰۴ %۱.۲۱
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۹۲۰۲۶ %۳۸۷۴۱
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۹.۹۶)% (۹۹.۸۸)%