صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ۰.۸۸ ۱.۵ ۲,۳۳۶.۳۶ ۲۲,۸۵۴.۶
۲ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ (۰.۵۲) (۰.۳۸) (۸۴.۸۵) (۷۵.۳۹)
۳ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ (۰.۴۴) (۰.۷۹) (۷۹.۶۴) (۹۴.۵)
۴ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ (۰.۴۳) (۰.۷۴) (۷۹.۵) (۹۳.۲۸)
۵ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۱) ۰
۶ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۱) ۰
۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ (۰.۵۹) (۰.۸۶) (۸۸.۶۵) (۹۵.۷۷)
۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ (۰.۲۹) (۰.۱۵) (۶۵.۶) (۴۳.۱)
۹ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ (۰.۵۶) (۰.۵۳) (۸۷.۲۹) (۸۵.۶۹)
۱۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ (۰.۸۸) (۱.۰۵) (۹۶.۰۳) (۹۷.۸۸)
۱۱ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ (۰.۷۵) (۰.۸۹) (۹۳.۵۴) (۹۶.۲۳)
۱۲ ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ (۰.۰۲) ۰ (۵.۹۵) ۰
۱۳ ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۲) ۰
۱۴ ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ (۰.۵۷) (۰.۶۷) (۸۷.۴۹) (۹۱.۲۶)
۱۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ۰.۰۳ (۰.۲۸) ۱۲.۹۷ (۶۴.۴۱)
۱۶ ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۳) ۰
۱۷ ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ (۰.۷۶) (۰.۲) (۹۳.۸۸) (۵۲.۵۸)
۱۸ ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ ۰.۹۵ ۰.۱۴ ۳,۰۰۳.۰۲ ۶۷.۷۴
۱۹ ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۱) ۰
۲۰ ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۱) ۰