صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۴۱ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۰.۵۹ ۱.۷۵ ۷۴۳.۲۸ ۵۶,۳۳۷.۱۸
۱۲۴۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۴.۲۲ ۳.۳ ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸
۱۲۴۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ (۰.۰۲) ۰ (۶.۳۴) ۰
۱۲۴۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۳.۲۲) ۰
۱۲۴۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۳.۰۸ ۲.۰۴ ۶,۴۷۰,۰۰۰ ۱۶۰,۳۴۰.۳۶
۱۲۴۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۴.۶۵ ۳.۶۹ ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶
۱۲۴۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۴.۳ ۳.۱۳ ۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴
۱۲۴۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۰.۰۷ ۲.۳۸ ۲۹.۴۵ ۵۳۰,۵۸۶.۹۸
۱۲۴۹ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (۱.۰۳) ۳.۳۳ (۹۷.۷۲) ۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱
۱۲۵۰ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ (۰.۰۱) ۰ (۳.۵۹) ۰
۱۲۵۱ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۳.۵۸) ۰
۱۲۵۲ ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ ۰ ۰ ۰ ۰