صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۱۱,۹۴۰ ۲۶.۹ ۱۰,۳۲۸ ۲۳.۳ ۱۲,۱۷۸ ۲۵.۱۲ ۱۱,۹۹۸ ۲۴.۴
سایر سهام ۱۱,۸۸۹ ۲۶.۷۹ ۱۱,۱۴۰ ۲۵.۱۲ ۱۷,۰۴۰ ۳۵.۱۴ ۱۸,۸۲۰ ۳۸.۲۹
اوراق مشارکت ۱۴,۲۹۵ ۳۲.۲۱ ۲۰,۴۲۲ ۴۶.۰۶ ۱۷,۳۱۱ ۳۵.۷ ۱۷,۴۷۴ ۳۵.۵۴
اوراق سپرده ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۴,۸۹۶ ۱۱.۰۳ ۱,۰۴۹ ۲.۳۷ ۱,۰۶۴ ۲.۱۹ ۴۷۲ ۰.۹۶
سایر دارایی‌ها ۱,۲۶۵ ۲.۸۵ ۶۶۷ ۱.۵۱ ۳۸۲ ۰.۷۹ ۳۹۸ ۰.۸۱
صندوق سرمایه‌گذاری ۱۵۹ ۰.۳۶ ۷۲۷ ۱.۶۴ ۵۱۲ ۱.۰۶ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد