صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۲۴,۱۳۱ ۵۴.۹۳ ۲۰,۵۱۳ ۴۵.۴۸ ۱۶,۹۴۶ ۳۷.۳۸ ۱۵,۷۴۶ ۳۵.۶۱
اوراق ۱۱,۹۸۷ ۲۷.۲۹ ۱۸,۰۴۷ ۴۰.۰۲ ۱۶,۶۴۰ ۳۶.۷ ۱۴,۱۰۵ ۳۱.۹
وجه نقد ۶,۱۲۲ ۱۳.۹۴ ۵,۳۸۰ ۱۱.۹۳ ۱۱,۱۲۳ ۲۴.۵۳ ۱۳,۷۵۱ ۳۱.۱
سایر دارایی ها ۱,۶۹۲ ۳.۸۵ ۱,۱۶۰ ۲.۵۷ ۶۳۱ ۱.۳۹ ۶۱۹ ۱.۴
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۳,۵۱۳ ۳۰.۷۶ ۱۱,۶۶۱ ۲۵.۸۶ ۱۰,۳۵۵ ۲۲.۸۴ ۱۰,۱۰۵ ۲۲.۸۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد