صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
ترکیب دارایی‌های دورهای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۲۲,۷۷۲ ۵۰.۷۳ ۲۵,۳۰۷ ۵۵.۵۴ ۲۶,۹۴۶ ۶۱.۲۱ ۲۱,۶۶۰ ۵۶.۳۱
اوراق ۱۳,۴۱۰ ۲۹.۸۷ ۱۴,۸۰۵ ۳۲.۴۹ ۱۳,۱۳۷ ۲۹.۸۴ ۱۰,۷۳۲ ۲۷.۹
وجه نقد ۷,۶۰۰ ۱۶.۹۳ ۴,۸۰۴ ۱۰.۵۴ ۳,۰۶۰ ۶.۹۵ ۳,۶۴۸ ۹.۴۸
سایر دارایی ها ۱,۱۰۷ ۲.۴۷ ۶۴۸ ۱.۴۲ ۸۸۰ ۲ ۲,۴۲۸ ۶.۳۱
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۱,۶۷۲ ۲۶ ۱۰,۴۵۱ ۲۲.۹۴ ۱۰,۶۴۵ ۲۴.۱۸ ۸,۱۰۲ ۲۱.۰۶
صندوق سرمایه گذاری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد