صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۲۳,۱۳۱ ۵۲.۴۶ ۲۴,۵۹۴ ۵۸.۱ ۲۸,۳۲۰ ۶۰.۸۸ ۲۹,۶۴۳ ۶۱.۳۳
اوراق ۱۳,۵۳۶ ۳۰.۷ ۱۴,۳۵۷ ۳۳.۹۱ ۱۳,۵۱۴ ۲۹.۰۵ ۱۱,۴۵۸ ۲۳.۷۱
وجه نقد ۶,۴۰۱ ۱۴.۵۲ ۲,۵۹۷ ۶.۱۳ ۳,۳۶۶ ۷.۲۴ ۵,۵۴۳ ۱۱.۴۷
سایر دارایی‌ها ۱,۰۲۶ ۲.۳۳ ۷۸۴ ۱.۸۵ ۱,۳۱۷ ۲.۸۳ ۱,۶۸۹ ۳.۴۹
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۱,۰۷۳ ۲۵.۱۱ ۹,۴۵۸ ۲۲.۳۴ ۱۰,۴۷۶ ۲۲.۵۲ ۱۰,۹۹۹ ۲۲.۷۶
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد