صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۱۱,۲۱۷ ۲۶.۴۸ ۷,۹۴۸ ۲۹.۳۷ ۸,۹۴۶ ۳۱.۱۱ ۹,۶۱۵ ۳۰.۳۴
سایر سهام ۱۲,۱۶۸ ۲۸.۷۲ ۹,۸۸۳ ۳۶.۵۱ ۱۲,۵۱۰ ۴۳.۵۱ ۱۴,۸۷۵ ۴۶.۹۴
اوراق مشارکت ۱۳,۷۱۷ ۳۲.۳۸ ۷,۲۹۹ ۲۶.۹۷ ۵,۶۰۱ ۱۹.۴۸ ۵,۰۳۴ ۱۵.۸۹
اوراق سپرده ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۳,۹۸۵ ۹.۴۱ ۱,۵۳۵ ۵.۶۷ ۱,۳۸۹ ۴.۸۳ ۱,۹۵۴ ۶.۱۷
سایر دارایی‌ها ۱,۲۰۷ ۲.۸۵ ۳۹۹ ۱.۴۷ ۳۰۷ ۱.۰۷ ۲۱۱ ۰.۶۷
صندوق سرمایه‌گذاری ۱۰۱ ۰.۲۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد