صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۲۴,۷۹۹ ۵۵.۴۱ ۳۲,۴۸۵ ۶۷.۸۷ ۲۹,۸۹۸ ۶۷.۳۴ ۲۸,۲۴۱ ۶۴.۸۶
اوراق ۱۲,۷۳۱ ۲۸.۴۵ ۹,۰۷۴ ۱۸.۹۶ ۷,۹۱۱ ۱۷.۸۲ ۷,۹۵۹ ۱۸.۲۸
وجه نقد ۵,۹۶۸ ۱۳.۳۴ ۴,۰۱۰ ۸.۳۸ ۳,۵۶۵ ۸.۰۳ ۵,۴۷۵ ۱۲.۵۸
سایر دارایی‌ها ۱,۲۵۳ ۲.۸ ۲,۲۹۱ ۴.۷۹ ۳,۰۲۱ ۶.۸۱ ۱,۸۶۵ ۴.۲۹
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۱,۸۳۹ ۲۶.۴۶ ۱۵,۲۲۲ ۳۱.۸۱ ۱۸,۲۶۹ ۴۱.۱۵ ۱۶,۶۲۶ ۳۸.۱۸
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد