صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۱ ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ (۰.۱۵) ۰.۲۶ (۴۲.۶۶) ۱۵۸
۴۲ ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ ۰.۱۲ ۰.۲۸ ۵۵.۱۳ ۱۷۴.۹۶
۴۳ ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ۰.۳۹ ۰.۰۹ ۳۰۹.۰۲ ۳۸.۹۶
۴۴ ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ (۰.۳۹) (۰.۸) (۷۶.۲۶) (۹۴.۶۴)
۴۵ ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ (۰.۰۲) ۰ (۵.۶۹) ۰
۴۶ ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۹) ۰
۴۷ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ ۰.۳۹ (۰.۰۵) ۳۰۸.۸۳ (۱۵.۹۱)
۴۸ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ۰.۸۴ ۰.۶۹ ۲,۰۵۳.۶ ۱,۱۲۷.۶۷
۴۹ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ۰.۱ ۰.۱۸ ۴۲.۷۴ ۹۳.۸۶
۵۰ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ (۱.۱۸) (۱.۲۵) (۹۸.۶۹) (۹۸.۹۸)
۵۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ (۱) (۰.۸۵) (۹۷.۴۷) (۹۵.۵۹)
۵۲ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۶) ۰
۵۳ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۶) ۰
۵۴ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ (۰.۵۶) (۰.۴۱) (۸۷.۱۹) (۷۷.۲۸)
۵۵ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (۰.۶۳) (۰.۴۹) (۸۹.۸۸) (۸۳.۴۸)
۵۶ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۰.۵۸ ۰.۰۸ ۷۳۸.۷۱ ۳۵.۴۱
۵۷ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ۰.۱۴ (۰.۱۱) ۶۳.۶۵ (۳۴.۲۳)
۵۸ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ (۰.۷۴) (۱.۰۶) (۹۳.۲۸) (۹۷.۹۶)
۵۹ ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۸) ۰