صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۱ ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ ۰ ۰.۲۸ ۰ ۱۷۷.۸
۴۲ ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ ۰ ۰.۴۲ ۰ ۳۶۵.۷۸
۴۳ ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ (۳۹.۰۸) ۰.۲۲ (۱۰۰) ۱۲۰.۰۳
۴۴ ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ (۰.۰۳) (۲.۵۱) (۱۰.۵۲) (۹۹.۹۹)
۴۵ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ (۰.۰۱) (۰.۸۲) (۴.۳۵) (۹۴.۹۶)
۴۶ ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۴.۳۵) ۰
۴۷ ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۴.۳۵) ۰
۴۸ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ (۰.۰۱) ۰.۱۱ (۴.۳۵) ۴۷.۷۳
۴۹ ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۰ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ (۰.۰۱) ۰.۰۲ (۴.۳۵) ۶.۸۱
۵۱ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ (۰.۰۲) (۰.۸۳) (۶.۴۵) (۹۵.۲۸)
۵۲ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ (۰.۰۲) (۰.۶۴) (۶.۴۵) (۹۰.۴۳)
۵۳ ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ (۰.۰۱) ۰ (۴.۳۴) ۰
۵۴ ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ (۰.۰۱) ۰ (۴.۳۴) ۰
۵۵ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ (۰.۴۷) ۰.۰۱ (۸۲.۲۳) ۴.۴۴
۵۶ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ (۰.۱) (۰.۱۶) (۲۹.۷۷) (۴۳.۷۴)
۵۷ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ (۰.۹۳) (۰.۸۲) (۹۶.۶۸) (۹۵)
۵۸ ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۴.۲۸) ۰
۵۹ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ (۰.۱۹) (۰.۱۴) (۴۹.۲) (۳۸.۹۶)