صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۱ ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ (۰.۵۵) ۰.۶۵ (۸۶.۸۱) ۹۶۷.۲۵
۱۸۲ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ ۰.۷۸ ۰.۵۳ ۱,۶۱۷.۹۸ ۵۸۹.۰۱
۱۸۳ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ ۱.۳۱ ۰.۶۹ ۱۱,۲۵۹.۵۴ ۱,۱۱۳.۴۵
۱۸۴ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ (۰.۰۶) ۰.۲۱ (۱۹.۱۵) ۱۱۱.۴۷
۱۸۵ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ (۰.۷۲) (۱.۰۱) (۹۲.۷۶) (۹۷.۵)
۱۸۶ ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ (۰.۰۲) ۰ (۶.۱۳) ۰
۱۸۷ ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ (۰.۰۲) ۰ (۶.۱۳) ۰
۱۸۸ ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ ۰.۷۷ ۰.۸۷ ۱,۵۷۱.۴۲ ۲,۲۳۶.۸۵
۱۸۹ ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ (۰.۰۲) ۰ (۶.۱۸) ۰
۱۹۰ ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ ۱.۰۷ ۰.۶۸ ۴,۷۸۴.۷۲ ۱,۰۷۳.۷۵
۱۹۱ ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ ۳.۶۲ ۳.۲۵ ۴۳,۷۰۰,۰۰۰ ۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱
۱۹۲ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ (۳.۶۱) (۲.۸) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۹۳ ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ (۰.۰۲) ۰ (۶.۲۳) ۰
۱۹۴ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ (۰.۰۲) ۰ (۶.۲۳) ۰
۱۹۵ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ (۱.۱۴) (۱.۲۲) (۹۸.۵) (۹۸.۸۷)
۱۹۶ ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ (۰.۷۶) (۰.۳۷) (۹۳.۸۴) (۷۴.۱۸)
۱۹۷ ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ (۵.۲۴) (۵.۱۵) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۹۸ ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ (۴.۳۱) (۳.۷۵) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۹۹ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ ۱.۲۸ ۰.۸۲ ۱۰,۳۲۰.۰۸ ۱,۸۵۴.۱۵