صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۴۱ ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ ۰.۷۶ ۱.۲۱ ۱,۴۹۷.۳۷ ۷,۸۶۲.۱۷
۱۴۲ ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ ۰.۸۶ ۰.۶۳ ۲,۲۱۰.۲۶ ۸۸۲.۳۹
۱۴۳ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ (۰.۲۱) (۰.۴۴) (۵۳.۲۵) (۸۰.۰۷)
۱۴۴ ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۴.۲۵) ۰
۱۴۵ ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ (۰.۰۲) ۰ (۶.۳) ۰
۱۴۶ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ (۰.۷۱) (۰.۶۸) (۹۲.۶۹) (۹۱.۷۸)
۱۴۷ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ (۰.۲۷) (۱.۲۷) (۶۲.۸۳) (۹۹.۰۶)
۱۴۸ ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ ۰.۷۸ ۰.۳ ۱,۵۸۶.۴۵ ۱۹۶.۳۱
۱۴۹ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ ۰.۸۴ ۱.۲۵ ۲,۰۴۴.۵۴ ۹,۱۴۲.۰۷
۱۵۰ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ (۰.۰۲) (۰.۵۲) (۸.۳۶) (۸۵.۰۲)
۱۵۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ (۰.۰۲) ۰ (۶.۳۴) ۰
۱۵۲ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۴.۲۷) ۰
۱۵۳ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ ۱.۲۵ ۰.۳۲ ۹,۳۱۷.۲۷ ۲۲۱.۵۹
۱۵۴ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ۰.۲۳ ۰.۱۳ ۱۳۱.۷۷ ۵۸.۱۹
۱۵۵ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ ۰.۵۲ ۰.۰۶ ۵۷۴.۹۶ ۲۴.۷۲
۱۵۶ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ (۰.۶۴) (۰.۹۱) (۹۰.۲۷) (۹۶.۴۶)
۱۵۷ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ ۰.۰۵ ۰.۰۳ ۲۲.۰۳ ۱۲.۵۲
۱۵۸ ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ (۰.۰۲) ۰ (۶.۴۲) ۰
۱۵۹ ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ (۰.۰۲) ۰ (۶.۴۲) ۰