صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ ۰.۴۳ ۰.۴۶ ۳۷۲.۱۸ ۴۲۶.۱۶
۱۶۲ ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ (۲.۷۷) (۲.۸۴) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۶۳ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ ۰.۴۳ (۰.۳۱) ۳۷۵.۶۵ (۶۷.۶۹)
۱۶۴ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ (۳.۵۲) (۳.۲۱) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۶۵ ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ (۰.۰۲) ۰ (۶.۱۷) ۰
۱۶۶ ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ (۰.۰۲) ۰ (۶.۱۷) ۰
۱۶۷ ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ ۰.۶ (۰.۰۵) ۷۷۷.۴۶ (۱۶.۲۲)
۱۶۸ ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ ۰.۶۱ ۰.۴۳ ۸۰۸.۲۵ ۳۸۳.۷۷
۱۶۹ ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ (۰.۰۲) ۰ (۶.۲۴) ۰
۱۷۰ ۱۴۰۲/۰۳/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۴.۲۱) ۰
۱۷۱ ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ ۰.۹۸ ۰.۳۸ ۳,۴۲۱.۳۳ ۲۹۹.۸۳
۱۷۲ ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ (۰.۰۲) ۰ (۶.۳) ۰
۱۷۳ ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ (۰.۰۲) ۰ (۶.۳) ۰
۱۷۴ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ (۰.۰۹) (۰.۷۶) (۲۷.۷۵) (۹۳.۸۲)
۱۷۵ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ ۱.۱۸ ۰.۵۷ ۷,۰۵۸.۱۶ ۷۰۴.۱۱
۱۷۶ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ ۰.۸۳ ۰.۸۱ ۱,۹۳۹.۲۸ ۱,۸۳۱.۰۸
۱۷۷ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ (۳.۶۶) (۲.۳۵) (۱۰۰) (۹۹.۹۸)
۱۷۸ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ (۱.۶) (۱.۴۸) (۹۹.۷۲) (۹۹.۵۷)
۱۷۹ ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۴.۱) ۰