صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۱ ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ (۲.۰۵) (۲.۳۲) (۹۹.۹۵) (۹۹.۹۸)
۱۰۲ ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ (۰.۰۲) ۰ (۶.۴۸) ۰
۱۰۳ ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ (۰.۰۱) ۰ (۴.۳۶) ۰
۱۰۴ ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ ۰ (۰.۰۴) ۰ (۱۴.۶۴)
۱۰۵ ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ (۰.۴) (۰.۶۴) (۷۷) (۹۰.۵۳)
۱۰۶ ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ ۰.۱۹ ۰.۵۴ ۹۹.۲۹ ۶۱۹.۷۴
۱۰۷ ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ (۰.۴۲) ۰.۳۴ (۷۸.۴۱) ۲۴۸.۳۵
۱۰۸ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ ۱.۲۷ ۱.۹۸ ۱۰,۰۳۶.۸۴ ۱۲۶,۱۷۱.۵۱
۱۰۹ ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ (۰.۰۲) ۰ (۶.۵۱) ۰
۱۱۰ ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۴.۳۹) ۰
۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ (۰.۰۱) ۰ (۴.۳۹) ۰
۱۱۲ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ ۰.۵۶ ۱ ۶۷۵.۴۱ ۳,۶۸۵.۲۸
۱۱۳ ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ ۰.۱۹ ۰.۳۲ ۱۰۱.۴۵ ۲۱۷.۷۷
۱۱۴ ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ (۱.۵۹) (۱.۴۶) (۹۹.۷۱) (۹۹.۵۳)
۱۱۵ ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ (۰.۰۶) (۰.۱۹) (۱۹.۹۵) (۴۹.۷۶)
۱۱۶ ۱۴۰۲/۰۵/۰۶ (۰.۰۱) ۰ (۴.۳۵) ۰
۱۱۷ ۱۴۰۲/۰۵/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۴.۳۵) ۰
۱۱۸ ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ (۰.۱۶) (۰.۰۷) (۴۳.۸۸) (۲۲.۱۴)
۱۱۹ ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ (۰.۵۵) ۰.۱۷ (۸۶.۶۶) ۸۷.۲۷