صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۱ ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷) ۰
۱۰۲ ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷) ۰
۱۰۳ ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ (۰.۰۲) ۰ (۵.۳۲) ۰
۱۰۴ ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷) ۰
۱۰۵ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ ۰.۷۲ ۰.۴۱ ۱,۲۹۳.۲۲ ۳۴۵.۲۵
۱۰۶ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ ۰.۴۲ ۰.۰۷ ۳۶۹ ۲۸.۰۵
۱۰۷ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ ۰.۲ ۰.۰۷ ۱۰۵.۳۹ ۲۷.۶
۱۰۸ ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ (۰.۰۲) ۰ (۵.۳۹) ۰
۱۰۹ ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۳) ۰
۱۱۰ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ (۰.۲) (۰.۰۹) (۵۲.۶۳) (۲۹.۲۸)
۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ ۰.۷۴ ۱.۰۴ ۱,۳۷۵.۶۶ ۴,۲۰۶.۹۷
۱۱۲ ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ (۰.۰۲) ۰.۱۷ (۸.۰۲) ۸۴.۸
۱۱۳ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ (۰.۴۷) (۰.۵) (۸۲.۱۴) (۸۳.۷۳)
۱۱۴ ۱۴۰۱/۰۲/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۳) ۰
۱۱۵ ۱۴۰۱/۰۲/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۳) ۰
۱۱۶ ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ (۰.۰۲) ۰ (۵.۳۹) ۰
۱۱۷ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ (۰.۳۹) (۰.۰۶) (۷۵.۵۹) (۱۹.۲۶)
۱۱۸ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ ۰.۰۵ ۰.۷۵ ۱۸.۰۱ ۱,۴۲۸.۸۸
۱۱۹ ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ ۰.۸۲ ۱.۸۲ ۱,۸۹۷.۱۸ ۷۱,۱۱۰.۰۵