صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۱ ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ (۰.۰۲) ۰ (۶.۴۴) ۰
۸۲ ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۴.۳۴) ۰
۸۳ ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ ۰.۵۸ ۰.۴۶ ۷۲۸.۸۹ ۴۳۳.۷۴
۸۴ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ ۰.۶۹ ۰.۵۲ ۱,۱۲۹.۵۳ ۵۶۸.۹۵
۸۵ ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ ۰.۸۱ ۱.۵۹ ۱,۸۲۳.۹۱ ۳۲,۰۰۲.۶۲
۸۶ ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ ۲.۲ ۲.۹۳ ۲۷۷,۰۴۴.۸۹ ۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷
۸۷ ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ ۱.۸۱ ۲.۳۹ ۶۹,۳۷۰.۵۴ ۵۵۲,۴۷۹.۹۹
۸۸ ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۴.۶۱) ۰
۸۹ ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ (۰.۰۲) ۰ (۶.۸۳) ۰
۹۰ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ ۰.۰۹ ۰.۴۳ ۳۹.۱۲ ۳۷۹.۳۴
۹۱ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ (۱.۰۴) (۰.۹۳) (۹۷.۸۲) (۹۶.۶۹)
۹۲ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ (۰.۰۵) ۰.۱۲ (۱۷.۰۳) ۵۶.۸۶
۹۳ ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ ۰.۲۶ (۰.۱۸) ۱۵۴.۶۳ (۴۷.۷۷)
۹۴ ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ (۰.۸۷) (۰.۸۲) (۹۵.۸۹) (۹۴.۹۶)
۹۵ ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ (۰.۰۱) ۰ (۴.۵۳) ۰
۹۶ ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ (۰.۰۲) ۰ (۶.۷۲) ۰
۹۷ ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ (۰.۶۴) (۰.۲۳) (۹۰.۵۳) (۵۷.۱۳)
۹۸ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ (۱.۱۱) (۰.۹۴) (۹۸.۳) (۹۶.۸۶)
۹۹ ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ ۰.۰۹ ۰.۴۶ ۴۰.۷۶ ۴۳۰.۸۵