صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۱ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ ۰.۶ (۰.۳۱) ۷۸۱.۰۴ (۶۸.۰۴)
۱۲۲ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ (۰.۳۶) (۱.۶۵) (۷۳.۰۶) (۹۹.۷۷)
۱۲۳ ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ (۰.۰۲) ۰ (۸.۴۹) ۰
۱۲۴ ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۴.۳۴) ۰
۱۲۵ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ ۱.۶۹ ۰.۸۳ ۴۴,۷۷۲.۱۴ ۱,۹۶۸.۳۲
۱۲۶ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ ۲ ۲.۲ ۱۳۹,۸۹۶.۰۹ ۲۸۳,۵۲۳.۳۶
۱۲۷ ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ (۲.۹۱) (۳.۲) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۲۸ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ (۲.۳۷) (۲.۳۹) (۹۹.۹۸) (۹۹.۹۹)
۱۲۹ ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ ۰.۳۵ (۰.۰۲) ۲۶۲.۹ (۸.۶۶)
۱۳۰ ۱۴۰۲/۰۴/۲۳ ۰.۰۹ ۰ ۳۸.۸۸ ۰
۱۳۱ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ (۰.۰۲) ۰ (۶.۳۶) ۰
۱۳۲ ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ (۲.۷۸) (۲.۶۸) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۳۳ ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ (۱.۳۵) (۱.۴) (۹۹.۳۱) (۹۹.۴۱)
۱۳۴ ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ (۰.۱۳) (۰.۸۲) (۳۶.۹۸) (۹۵.۰۳)
۱۳۵ ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ ۰.۲۲ (۰.۸۶) ۱۲۶.۸۳ (۹۵.۶۵)
۱۳۶ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ ۰.۳۶ (۰.۳۴) ۲۶۹.۰۷ (۷۱.۳۲)
۱۳۷ ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ (۰.۰۲) ۰ (۶.۱۳) ۰
۱۳۸ ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ (۰.۰۳) ۰ (۱۱.۸۹) ۰
۱۳۹ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ ۰.۸ ۰.۰۳ ۱,۷۱۸.۵۴ ۹.۸۱