صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۱ ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ ۰.۳ ۰.۵۷ ۲۰۳.۸ ۷۰۰.۹۳
۱۲۲ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ (۰.۳۳) (۰.۶۲) (۷۰.۰۷) (۸۹.۴۸)
۱۲۳ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (۰.۱۶) (۰.۰۲) (۴۵.۲۱) (۶.۰۹)
۱۲۴ ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۱) ۰
۱۲۵ ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۱) ۰
۱۲۶ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ ۰.۰۵ (۰.۰۷) ۲۰.۹۱ (۲۲.۸۷)
۱۲۷ ۱۴۰۰/۱۱/۲۶ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۲) ۰
۱۲۸ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ (۰.۱) ۰.۵۷ (۲۹.۳۹) ۷۰۸.۶۷
۱۲۹ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ (۰.۲۱) (۰.۶۳) (۵۳.۱۴) (۸۹.۹۷)
۱۳۰ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ ۰.۲ (۰.۰۱) ۱۰۶.۷۷ (۲.۷۵)
۱۳۱ ۱۴۰۰/۱۱/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۱) ۰
۱۳۲ ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۱) ۰
۱۳۳ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ (۰.۰۲) ۰.۲۴ (۶.۱۳) ۱۴۰.۵۶
۱۳۴ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ ۰.۱۱ ۰.۵۲ ۵۰.۸۵ ۵۶۰.۳۳
۱۳۵ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ ۰.۰۴ (۰.۵۹) ۱۷.۱۴ (۸۸.۵۳)
۱۳۶ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ (۰.۸۹) (۱.۷۱) (۹۶.۲۳) (۹۹.۸۲)
۱۳۷ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ ۰.۳ ۰.۲۵ ۲۰۰.۳۱ ۱۴۸.۵۴
۱۳۸ ۱۴۰۰/۱۱/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱) ۰
۱۳۹ ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱) ۰