صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق نیکوکاری رازی 1400/05/05 12,717 12,654 12,654 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 41,635,364,781
2 صندوق نیکوکاری رازی 1400/05/04 12,773 12,710 12,710 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 41,820,285,919
3 صندوق نیکوکاری رازی 1400/05/03 12,625 12,562 12,562 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 41,331,207,037
4 صندوق نیکوکاری رازی 1400/05/02 12,626 12,563 12,563 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 41,334,387,874
5 صندوق نیکوکاری رازی 1400/05/01 12,623 12,559 12,559 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 41,323,919,618
6 صندوق نیکوکاری رازی 1400/04/31 12,624 12,560 12,560 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 41,327,126,547
7 صندوق نیکوکاری رازی 1400/04/30 12,628 12,565 12,565 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 41,340,972,993
8 صندوق نیکوکاری رازی 1400/04/29 12,629 12,566 12,566 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 41,344,252,787
9 صندوق نیکوکاری رازی 1400/04/28 12,630 12,567 12,567 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 41,347,533,163
10 صندوق نیکوکاری رازی 1400/04/27 12,515 12,453 12,453 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 40,974,108,515
11 صندوق نیکوکاری رازی 1400/04/26 12,652 12,590 12,590 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 41,425,567,351
12 صندوق نیکوکاری رازی 1400/04/25 12,588 12,527 12,527 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 41,217,596,045
13 صندوق نیکوکاری رازی 1400/04/24 12,589 12,528 12,528 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 41,220,927,615
14 صندوق نیکوکاری رازی 1400/04/23 12,592 12,531 12,531 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 41,229,512,948
15 صندوق نیکوکاری رازی 1400/04/22 12,541 12,481 12,481 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 41,065,852,055
16 صندوق نیکوکاری رازی 1400/04/21 12,561 12,501 12,501 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 41,130,762,910
17 صندوق نیکوکاری رازی 1400/04/20 12,432 12,372 12,372 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 40,707,068,511
18 صندوق نیکوکاری رازی 1400/04/19 12,282 12,223 12,223 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 40,216,888,738
19 صندوق نیکوکاری رازی 1400/04/18 12,412 12,352 12,352 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 40,642,648,043
20 صندوق نیکوکاری رازی 1400/04/17 12,413 12,353 12,353 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 40,646,093,539