صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق نیکوکاری رازی 1400/01/24 11,527 11,481 0 0 3,306,825 0 16,580 3,290,245 37,774,561,690
2 صندوق نیکوکاری رازی 1400/01/23 11,430 11,381 0 0 3,306,825 0 16,580 3,290,245 37,444,866,119
3 صندوق نیکوکاری رازی 1400/01/22 11,489 11,440 0 0 3,306,825 0 16,580 3,290,245 37,638,980,489
4 صندوق نیکوکاری رازی 1400/01/21 11,541 11,490 0 0 3,306,825 0 16,580 3,290,245 37,805,984,355
5 صندوق نیکوکاری رازی 1400/01/20 11,591 11,540 0 0 3,306,825 0 16,580 3,290,245 37,970,326,885
6 صندوق نیکوکاری رازی 1400/01/19 11,592 11,541 0 0 3,306,825 0 16,580 3,290,245 37,973,662,345
7 صندوق نیکوکاری رازی 1400/01/18 11,593 11,542 0 0 3,306,825 0 16,580 3,290,245 37,976,997,809
8 صندوق نیکوکاری رازی 1400/01/17 11,663 11,611 0 0 3,306,825 0 16,580 3,290,245 38,203,126,696
9 صندوق نیکوکاری رازی 1400/01/16 11,702 11,645 0 0 3,306,825 0 16,580 3,290,245 38,316,097,379
10 صندوق نیکوکاری رازی 1400/01/15 11,771 11,711 0 0 3,306,825 0 16,580 3,290,245 38,531,596,049
11 صندوق نیکوکاری رازی 1400/01/14 11,876 11,815 0 0 3,306,825 0 16,580 3,290,245 38,874,184,749
12 صندوق نیکوکاری رازی 1400/01/13 11,966 11,904 0 0 3,306,825 0 16,580 3,290,245 39,168,678,158
13 صندوق نیکوکاری رازی 1400/01/12 11,967 11,906 0 0 3,306,825 0 16,580 3,290,245 39,172,262,511
14 صندوق نیکوکاری رازی 1400/01/11 11,968 11,907 0 0 3,306,825 0 16,580 3,290,245 39,175,846,895
15 صندوق نیکوکاری رازی 1400/01/10 12,037 11,975 0 0 3,306,825 0 16,580 3,290,245 39,400,153,593
16 صندوق نیکوکاری رازی 1400/01/09 12,033 11,971 0 0 3,306,825 0 16,580 3,290,245 39,388,260,926
17 صندوق نیکوکاری رازی 1400/01/08 12,034 11,972 0 0 3,306,825 0 16,580 3,290,245 39,391,857,540
18 صندوق نیکوکاری رازی 1400/01/07 12,126 12,064 0 0 3,306,825 0 16,580 3,290,245 39,692,517,550
19 صندوق نیکوکاری رازی 1400/01/06 12,010 11,951 0 0 3,306,825 0 16,580 3,290,245 39,321,140,240
20 صندوق نیکوکاری رازی 1400/01/05 12,011 11,952 0 0 3,306,825 0 16,580 3,290,245 39,324,701,573