صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق نیکوکاری رازی 1401/10/29 12,070 11,997 11,997 0 0 3,312,995 0 1,015,580 2,297,415 27,561,150,788
2 صندوق نیکوکاری رازی 1401/10/28 12,072 11,999 11,999 0 0 3,312,995 0 1,015,580 2,297,415 27,566,333,357
3 صندوق نیکوکاری رازی 1401/10/27 12,014 11,941 11,941 0 0 3,312,995 0 1,015,580 2,297,415 27,433,381,310
4 صندوق نیکوکاری رازی 1401/10/26 11,980 11,909 11,909 0 0 3,312,995 0 1,015,580 2,297,415 27,359,797,627
5 صندوق نیکوکاری رازی 1401/10/25 11,745 11,676 11,676 0 0 3,312,995 0 1,015,580 2,297,415 26,825,585,893
6 صندوق نیکوکاری رازی 1401/10/24 11,748 11,679 11,679 0 0 3,312,995 0 1,015,580 2,297,415 26,830,581,636
7 صندوق نیکوکاری رازی 1401/10/23 11,779 11,710 11,710 0 0 3,312,995 0 1,015,580 2,297,415 26,903,509,074
8 صندوق نیکوکاری رازی 1401/10/22 11,782 11,713 11,713 0 0 3,312,995 0 1,015,580 2,297,415 26,908,829,340
9 صندوق نیکوکاری رازی 1401/10/21 11,784 11,715 11,715 0 0 3,312,995 0 1,015,580 2,297,415 26,914,149,668
10 صندوق نیکوکاری رازی 1401/10/20 11,826 11,757 11,757 0 0 3,312,995 0 1,015,580 2,297,415 27,009,817,454
11 صندوق نیکوکاری رازی 1401/10/19 11,633 11,565 11,565 0 0 3,312,995 0 1,015,580 2,297,415 26,570,489,371
12 صندوق نیکوکاری رازی 1401/10/18 11,517 11,450 11,450 0 0 3,312,995 0 1,015,580 2,297,415 26,304,676,322
13 صندوق نیکوکاری رازی 1401/10/17 11,197 11,132 11,132 0 0 3,312,995 0 1,015,580 2,297,415 25,573,881,231
14 صندوق نیکوکاری رازی 1401/10/16 11,102 11,041 11,041 0 0 3,312,995 0 1,015,580 2,297,415 25,366,149,151
15 صندوق نیکوکاری رازی 1401/10/15 11,104 11,043 11,043 0 0 3,312,995 0 1,015,580 2,297,415 25,371,320,871
16 صندوق نیکوکاری رازی 1401/10/14 11,106 11,046 11,046 0 0 3,312,995 0 1,015,580 2,297,415 25,376,492,652
17 صندوق نیکوکاری رازی 1401/10/13 11,164 11,103 11,103 0 0 3,312,995 0 1,015,580 2,297,415 25,507,197,379
18 صندوق نیکوکاری رازی 1401/10/12 11,197 11,136 11,136 0 0 3,312,995 0 1,015,580 2,297,415 25,583,022,977
19 صندوق نیکوکاری رازی 1401/10/11 11,044 10,981 10,981 0 0 3,312,995 0 1,015,580 2,297,415 25,228,688,903
20 صندوق نیکوکاری رازی 1401/10/10 11,186 11,122 11,122 0 0 3,312,995 0 1,015,580 2,297,415 25,552,944,274