صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق نیکوکاری رازی 1400/07/30 12,749 12,690 12,690 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 41,752,471,243
2 صندوق نیکوکاری رازی 1400/07/29 12,750 12,691 12,691 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 41,755,853,152
3 صندوق نیکوکاری رازی 1400/07/28 12,751 12,692 12,692 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 41,759,281,953
4 صندوق نیکوکاری رازی 1400/07/27 12,799 12,740 12,740 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 41,917,336,928
5 صندوق نیکوکاری رازی 1400/07/26 12,636 12,577 12,577 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 41,382,300,939
6 صندوق نیکوکاری رازی 1400/07/25 12,606 12,547 12,547 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 41,284,667,881
7 صندوق نیکوکاری رازی 1400/07/24 12,638 12,581 12,581 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 41,396,058,169
8 صندوق نیکوکاری رازی 1400/07/23 12,411 12,356 12,356 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 40,655,659,724
9 صندوق نیکوکاری رازی 1400/07/22 12,412 12,357 12,357 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 40,658,977,774
10 صندوق نیکوکاری رازی 1400/07/21 12,413 12,358 12,358 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 40,662,296,494
11 صندوق نیکوکاری رازی 1400/07/20 12,473 12,418 12,418 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 40,858,556,275
12 صندوق نیکوکاری رازی 1400/07/19 12,632 12,575 12,575 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 41,376,022,714
13 صندوق نیکوکاری رازی 1400/07/18 12,576 12,520 12,520 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 41,194,425,823
14 صندوق نیکوکاری رازی 1400/07/17 12,599 12,543 12,543 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 41,270,367,041
15 صندوق نیکوکاری رازی 1400/07/16 12,830 12,767 12,767 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 42,007,622,344
16 صندوق نیکوکاری رازی 1400/07/15 12,831 12,768 12,768 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 42,011,165,551
17 صندوق نیکوکاری رازی 1400/07/14 12,832 12,769 12,769 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 42,013,826,372
18 صندوق نیکوکاری رازی 1400/07/13 12,837 12,774 12,774 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 42,030,188,947
19 صندوق نیکوکاری رازی 1400/07/12 12,838 12,775 12,775 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 42,033,680,655
20 صندوق نیکوکاری رازی 1400/07/11 12,822 12,759 12,759 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 41,980,538,077