صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق نیکوکاری رازی 1401/03/03 13,401 13,334 13,334 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 43,873,620,038
2 صندوق نیکوکاری رازی 1401/03/02 13,442 13,375 13,375 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 44,006,551,395
3 صندوق نیکوکاری رازی 1401/03/01 13,681 13,612 13,612 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 44,788,928,339
4 صندوق نیکوکاری رازی 1401/02/31 13,615 13,547 13,547 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 44,574,229,263
5 صندوق نیکوکاری رازی 1401/02/30 13,758 13,689 13,689 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 45,041,367,391
6 صندوق نیکوکاری رازی 1401/02/29 13,760 13,691 13,691 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 45,046,044,479
7 صندوق نیکوکاری رازی 1401/02/28 13,765 13,696 13,696 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 45,062,344,268
8 صندوق نیکوکاری رازی 1401/02/27 13,864 13,794 13,794 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 45,385,216,615
9 صندوق نیکوکاری رازی 1401/02/26 13,917 13,846 13,846 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 45,558,652,601
10 صندوق نیکوکاری رازی 1401/02/25 13,834 13,764 13,764 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 45,285,841,694
11 صندوق نیکوکاری رازی 1401/02/24 13,848 13,778 13,778 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 45,332,373,681
12 صندوق نیکوکاری رازی 1401/02/23 13,624 13,555 13,555 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 44,600,936,126
13 صندوق نیکوکاری رازی 1401/02/22 13,625 13,557 13,557 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 44,605,640,142
14 صندوق نیکوکاری رازی 1401/02/21 13,627 13,558 13,558 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 44,610,344,377
15 صندوق نیکوکاری رازی 1401/02/20 13,384 13,317 13,317 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 43,817,973,193
16 صندوق نیکوکاری رازی 1401/02/19 13,415 13,347 13,347 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 43,915,677,012
17 صندوق نیکوکاری رازی 1401/02/18 13,527 13,459 13,459 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 44,284,113,135
18 صندوق نیکوکاری رازی 1401/02/17 13,495 13,430 13,430 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 44,188,808,230
19 صندوق نیکوکاری رازی 1401/02/16 13,405 13,345 13,345 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 43,907,706,478
20 صندوق نیکوکاری رازی 1401/02/15 13,407 13,346 13,346 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 43,912,151,601