صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
41 صندوق نیکوکاری رازی 1401/01/25 12,894 12,845 12,845 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 42,264,245,270
42 صندوق نیکوکاری رازی 1401/01/24 12,895 12,846 12,846 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 42,268,401,106
43 صندوق نیکوکاری رازی 1401/01/23 12,817 12,771 12,771 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 42,019,552,513
44 صندوق نیکوکاری رازی 1401/01/22 12,985 12,938 12,938 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 42,570,816,742
45 صندوق نیکوکاری رازی 1401/01/21 12,859 12,812 12,812 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 42,156,305,019
46 صندوق نیکوکاری رازی 1401/01/20 12,739 12,694 12,694 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 41,766,118,822
47 صندوق نیکوکاری رازی 1401/01/19 12,675 12,633 12,633 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 41,567,263,350
48 صندوق نیکوکاری رازی 1401/01/18 12,676 12,635 12,635 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 41,571,250,587
49 صندوق نیکوکاری رازی 1401/01/17 12,678 12,636 12,636 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 41,575,238,078
50 صندوق نیکوکاری رازی 1401/01/16 12,637 12,595 12,595 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 41,442,676,453
51 صندوق نیکوکاری رازی 1401/01/15 12,617 12,575 12,575 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 41,376,372,604
52 صندوق نیکوکاری رازی 1401/01/14 12,620 12,578 12,578 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 41,385,160,261
53 صندوق نیکوکاری رازی 1401/01/13 12,442 12,401 12,401 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 40,803,472,373
54 صندوق نیکوکاری رازی 1401/01/12 12,443 12,402 12,402 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 40,807,422,783
55 صندوق نیکوکاری رازی 1401/01/11 12,444 12,404 12,404 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 40,811,373,446
56 صندوق نیکوکاری رازی 1401/01/10 12,445 12,405 12,405 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 40,815,315,792
57 صندوق نیکوکاری رازی 1401/01/09 12,284 12,244 12,244 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 40,287,731,730
58 صندوق نیکوکاری رازی 1401/01/08 12,179 12,140 12,140 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 39,945,554,603
59 صندوق نیکوکاری رازی 1401/01/07 12,123 12,085 12,085 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 39,762,538,705
60 صندوق نیکوکاری رازی 1401/01/06 12,061 12,023 12,023 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 39,557,774,230