صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
121 صندوق نیکوکاری رازی 1400/11/05 11,303 11,276 11,276 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 37,100,124,723
122 صندوق نیکوکاری رازی 1400/11/04 11,414 11,384 11,384 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 37,455,078,886
123 صندوق نیکوکاری رازی 1400/11/03 11,504 11,473 11,473 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 37,751,032,487
124 صندوق نیکوکاری رازی 1400/11/02 11,574 11,534 11,534 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 37,949,733,191
125 صندوق نیکوکاری رازی 1400/11/01 11,630 11,590 11,590 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 38,132,765,971
126 صندوق نیکوکاری رازی 1400/10/30 11,631 11,591 11,591 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 38,136,378,007
127 صندوق نیکوکاری رازی 1400/10/29 11,630 11,589 11,589 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 38,131,865,793
128 صندوق نیکوکاری رازی 1400/10/28 11,727 11,687 11,687 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 38,452,564,260
129 صندوق نیکوکاری رازی 1400/10/27 11,924 11,883 11,883 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 39,098,614,534
130 صندوق نیکوکاری رازی 1400/10/26 11,964 11,923 11,923 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 39,231,223,730
131 صندوق نیکوکاری رازی 1400/10/25 12,014 11,973 11,973 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 39,394,298,534
132 صندوق نیکوکاری رازی 1400/10/24 12,081 12,039 12,039 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 39,611,978,736
133 صندوق نیکوکاری رازی 1400/10/23 12,082 12,040 12,040 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 39,615,565,936
134 صندوق نیکوکاری رازی 1400/10/22 12,083 12,041 12,041 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 39,619,150,754
135 صندوق نیکوکاری رازی 1400/10/21 12,049 12,007 12,007 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 39,505,976,714
136 صندوق نیکوکاری رازی 1400/10/20 12,040 11,999 11,999 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 39,478,795,374
137 صندوق نیکوکاری رازی 1400/10/19 12,145 12,103 12,103 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 39,820,981,317
138 صندوق نیکوکاری رازی 1400/10/18 12,322 12,278 12,278 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 40,399,018,573
139 صندوق نیکوکاری رازی 1400/10/17 12,305 12,261 12,261 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 40,341,739,501
140 صندوق نیکوکاری رازی 1400/10/16 12,306 12,262 12,262 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 40,345,369,299