صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
181 صندوق نیکوکاری رازی 1400/09/06 13,609 13,548 13,548 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 44,576,151,603
182 صندوق نیکوکاری رازی 1400/09/05 13,712 13,650 13,650 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 44,911,139,175
183 صندوق نیکوکاری رازی 1400/09/04 13,713 13,651 13,651 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 44,915,117,358
184 صندوق نیکوکاری رازی 1400/09/03 13,714 13,652 13,652 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 44,919,096,159
185 صندوق نیکوکاری رازی 1400/09/02 13,731 13,669 13,669 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 44,975,643,868
186 صندوق نیکوکاری رازی 1400/09/01 13,525 13,464 13,464 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 44,301,461,109
187 صندوق نیکوکاری رازی 1400/08/30 13,558 13,497 13,497 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 44,407,949,615
188 صندوق نیکوکاری رازی 1400/08/29 13,401 13,341 13,341 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 43,896,715,054
189 صندوق نیکوکاری رازی 1400/08/28 13,452 13,392 13,392 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 44,063,587,187
190 صندوق نیکوکاری رازی 1400/08/27 13,456 13,396 13,396 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 44,075,275,033
191 صندوق نیکوکاری رازی 1400/08/26 13,459 13,399 13,399 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 44,086,963,538
192 صندوق نیکوکاری رازی 1400/08/25 13,405 13,345 13,345 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 43,908,001,668
193 صندوق نیکوکاری رازی 1400/08/24 13,347 13,287 13,287 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 43,719,146,612
194 صندوق نیکوکاری رازی 1400/08/23 13,565 13,504 13,504 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 44,430,682,495
195 صندوق نیکوکاری رازی 1400/08/22 13,380 13,320 13,320 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 43,826,279,295
196 صندوق نیکوکاری رازی 1400/08/21 13,443 13,382 13,382 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 44,032,186,527
197 صندوق نیکوکاری رازی 1400/08/20 13,446 13,386 13,386 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 44,043,816,760
198 صندوق نیکوکاری رازی 1400/08/19 13,450 13,390 13,390 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 44,055,447,721
199 صندوق نیکوکاری رازی 1400/08/18 13,344 13,285 13,285 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 43,711,077,371
200 صندوق نیکوکاری رازی 1400/08/17 13,328 13,269 13,269 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 43,660,021,651