صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
21 صندوق نیکوکاری رازی 1401/02/14 13,408 13,347 13,347 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 43,916,596,993
22 صندوق نیکوکاری رازی 1401/02/13 13,409 13,349 13,349 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 43,921,042,656
23 صندوق نیکوکاری رازی 1401/02/12 13,411 13,350 13,350 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 43,925,488,585
24 صندوق نیکوکاری رازی 1401/02/11 13,314 13,254 13,254 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 43,607,979,424
25 صندوق نیکوکاری رازی 1401/02/10 13,252 13,198 13,198 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 43,425,687,711
26 صندوق نیکوکاری رازی 1401/02/09 13,226 13,172 13,172 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 43,340,426,699
27 صندوق نیکوکاری رازی 1401/02/08 13,227 13,174 13,174 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 43,344,679,790
28 صندوق نیکوکاری رازی 1401/02/07 13,228 13,175 13,175 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 43,348,933,147
29 صندوق نیکوکاری رازی 1401/02/06 13,255 13,202 13,202 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 43,437,349,245
30 صندوق نیکوکاری رازی 1401/02/05 13,158 13,105 13,105 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 43,118,032,049
31 صندوق نیکوکاری رازی 1401/02/04 13,161 13,108 13,108 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 43,130,142,987
32 صندوق نیکوکاری رازی 1401/02/03 13,223 13,170 13,170 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 43,332,622,866
33 صندوق نیکوکاری رازی 1401/02/02 13,225 13,171 13,171 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 43,336,878,498
34 صندوق نیکوکاری رازی 1401/02/01 13,226 13,172 13,172 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 43,341,134,391
35 صندوق نیکوکاری رازی 1401/01/31 13,227 13,174 13,174 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 43,345,390,547
36 صندوق نیکوکاری رازی 1401/01/30 13,279 13,225 13,225 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 43,515,369,048
37 صندوق نیکوکاری رازی 1401/01/29 13,272 13,219 13,219 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 43,494,478,609
38 صندوق نیکوکاری رازی 1401/01/28 13,164 13,111 13,111 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 43,140,152,560
39 صندوق نیکوکاری رازی 1401/01/27 13,037 12,985 12,985 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 42,725,677,339
40 صندوق نیکوکاری رازی 1401/01/26 12,893 12,844 12,844 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 42,260,089,692