صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
161 صندوق نیکوکاری رازی 1400/09/26 12,631 12,580 12,580 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 41,392,282,575
162 صندوق نیکوکاری رازی 1400/09/25 12,633 12,581 12,581 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 41,395,956,458
163 صندوق نیکوکاری رازی 1400/09/24 12,634 12,582 12,582 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 41,399,630,989
164 صندوق نیکوکاری رازی 1400/09/23 12,706 12,654 12,654 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 41,634,434,228
165 صندوق نیکوکاری رازی 1400/09/22 12,724 12,672 12,672 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 41,693,673,095
166 صندوق نیکوکاری رازی 1400/09/21 12,981 12,924 12,924 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 42,522,339,606
167 صندوق نیکوکاری رازی 1400/09/20 13,249 13,190 13,190 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 43,398,941,827
168 صندوق نیکوکاری رازی 1400/09/19 13,295 13,236 13,236 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 43,551,321,680
169 صندوق نیکوکاری رازی 1400/09/18 13,297 13,238 13,238 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 43,555,213,771
170 صندوق نیکوکاری رازی 1400/09/17 13,298 13,239 13,239 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 43,559,106,497
171 صندوق نیکوکاری رازی 1400/09/16 13,468 13,408 13,408 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 44,115,309,506
172 صندوق نیکوکاری رازی 1400/09/15 13,593 13,532 13,532 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 44,522,915,529
173 صندوق نیکوکاری رازی 1400/09/14 13,610 13,549 13,549 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 44,580,898,100
174 صندوق نیکوکاری رازی 1400/09/13 13,418 13,358 13,358 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 43,950,858,908
175 صندوق نیکوکاری رازی 1400/09/12 13,347 13,288 13,288 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 43,721,391,412
176 صندوق نیکوکاری رازی 1400/09/11 13,349 13,289 13,289 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 43,725,295,909
177 صندوق نیکوکاری رازی 1400/09/10 13,350 13,290 13,290 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 43,729,201,031
178 صندوق نیکوکاری رازی 1400/09/09 13,545 13,485 13,485 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 44,368,789,708
179 صندوق نیکوکاری رازی 1400/09/08 13,670 13,609 13,609 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 44,776,287,284
180 صندوق نیکوکاری رازی 1400/09/07 13,752 13,690 13,690 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 45,043,844,579