صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
101 صندوق نیکوکاری رازی 1400/11/25 11,560 11,533 11,533 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 37,948,166,880
102 صندوق نیکوکاری رازی 1400/11/24 11,571 11,544 11,544 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 37,983,834,154
103 صندوق نیکوکاری رازی 1400/11/23 11,595 11,568 11,568 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 38,062,214,179
104 صندوق نیکوکاری رازی 1400/11/22 11,572 11,545 11,545 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 37,986,948,039
105 صندوق نیکوکاری رازی 1400/11/21 11,573 11,546 11,546 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 37,990,406,830
106 صندوق نیکوکاری رازی 1400/11/20 11,574 11,547 11,547 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 37,993,865,755
107 صندوق نیکوکاری رازی 1400/11/19 11,576 11,549 11,549 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 38,000,428,837
108 صندوق نیکوکاری رازی 1400/11/18 11,565 11,536 11,536 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 37,957,764,017
109 صندوق نیکوکاری رازی 1400/11/17 11,559 11,531 11,531 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 37,939,861,020
110 صندوق نیکوکاری رازی 1400/11/16 11,665 11,635 11,635 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 38,282,991,587
111 صندوق نیکوکاری رازی 1400/11/15 11,630 11,600 11,600 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 38,167,759,570
112 صندوق نیکوکاری رازی 1400/11/14 11,631 11,601 11,601 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 38,171,269,377
113 صندوق نیکوکاری رازی 1400/11/13 11,632 11,602 11,602 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 38,174,753,528
114 صندوق نیکوکاری رازی 1400/11/12 11,617 11,588 11,588 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 38,127,599,825
115 صندوق نیکوکاری رازی 1400/11/11 11,576 11,547 11,547 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 37,992,660,967
116 صندوق نیکوکاری رازی 1400/11/10 11,515 11,486 11,486 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 37,792,575,532
117 صندوق نیکوکاری رازی 1400/11/09 11,452 11,424 11,424 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 37,587,275,748
118 صندوق نیکوکاری رازی 1400/11/08 11,357 11,329 11,329 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 37,275,239,086
119 صندوق نیکوکاری رازی 1400/11/07 11,358 11,330 11,330 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 37,278,673,633
120 صندوق نیکوکاری رازی 1400/11/06 11,359 11,331 11,331 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 37,282,108,377