صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
81 صندوق نیکوکاری رازی 1400/12/15 11,775 11,745 11,745 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 38,644,648,715
82 صندوق نیکوکاری رازی 1400/12/14 11,704 11,674 11,674 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 38,412,417,538
83 صندوق نیکوکاری رازی 1400/12/13 11,656 11,626 11,626 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 38,253,488,017
84 صندوق نیکوکاری رازی 1400/12/12 11,657 11,627 11,627 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 38,257,003,669
85 صندوق نیکوکاری رازی 1400/12/11 11,658 11,628 11,628 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 38,260,519,463
86 صندوق نیکوکاری رازی 1400/12/10 11,644 11,615 11,615 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 38,215,639,914
87 صندوق نیکوکاری رازی 1400/12/09 11,645 11,616 11,616 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 38,219,167,908
88 صندوق نیکوکاری رازی 1400/12/08 11,613 11,586 11,586 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 38,120,091,016
89 صندوق نیکوکاری رازی 1400/12/07 11,610 11,583 11,583 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 38,111,559,494
90 صندوق نیکوکاری رازی 1400/12/06 11,600 11,573 11,573 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 38,078,468,942
91 صندوق نیکوکاری رازی 1400/12/05 11,601 11,574 11,574 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 38,081,932,381
92 صندوق نیکوکاری رازی 1400/12/04 11,602 11,575 11,575 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 38,085,395,958
93 صندوق نیکوکاری رازی 1400/12/03 11,576 11,549 11,549 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 38,000,150,703
94 صندوق نیکوکاری رازی 1400/12/02 11,541 11,514 11,514 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 37,885,922,904
95 صندوق نیکوکاری رازی 1400/12/01 11,506 11,479 11,479 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 37,769,506,477
96 صندوق نیکوکاری رازی 1400/11/30 11,544 11,517 11,517 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 37,895,386,842
97 صندوق نیکوکاری رازی 1400/11/29 11,562 11,536 11,536 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 37,955,952,956
98 صندوق نیکوکاری رازی 1400/11/28 11,563 11,537 11,537 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 37,959,410,400
99 صندوق نیکوکاری رازی 1400/11/27 11,564 11,538 11,538 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 37,962,867,979
100 صندوق نیکوکاری رازی 1400/11/26 11,559 11,532 11,532 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 37,944,707,405