صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
141 صندوق نیکوکاری رازی 1400/10/15 12,307 12,263 12,263 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 40,348,999,567
142 صندوق نیکوکاری رازی 1400/10/14 12,372 12,328 12,328 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 40,562,803,723
143 صندوق نیکوکاری رازی 1400/10/13 12,482 12,437 12,437 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 40,921,581,214
144 صندوق نیکوکاری رازی 1400/10/12 12,412 12,370 12,370 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 40,701,447,922
145 صندوق نیکوکاری رازی 1400/10/11 12,491 12,449 12,449 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 40,959,484,364
146 صندوق نیکوکاری رازی 1400/10/10 12,552 12,510 12,510 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 41,161,098,380
147 صندوق نیکوکاری رازی 1400/10/09 12,553 12,511 12,511 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 41,164,690,983
148 صندوق نیکوکاری رازی 1400/10/08 12,554 12,512 12,512 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 41,168,284,051
149 صندوق نیکوکاری رازی 1400/10/07 12,639 12,598 12,598 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 41,451,753,028
150 صندوق نیکوکاری رازی 1400/10/06 12,546 12,506 12,506 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 41,148,789,885
151 صندوق نیکوکاری رازی 1400/10/05 12,487 12,448 12,448 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 40,956,392,651
152 صندوق نیکوکاری رازی 1400/10/04 12,571 12,518 12,518 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 41,187,137,330
153 صندوق نیکوکاری رازی 1400/10/03 12,515 12,462 12,462 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 41,002,648,237
154 صندوق نیکوکاری رازی 1400/10/02 12,516 12,463 12,463 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 41,006,506,704
155 صندوق نیکوکاری رازی 1400/10/01 12,517 12,464 12,464 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 41,010,364,630
156 صندوق نیکوکاری رازی 1400/09/30 12,765 12,713 12,713 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 41,829,390,839
157 صندوق نیکوکاری رازی 1400/09/30 12,387 12,335 12,335 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 40,585,663,109
158 صندوق نیکوکاری رازی 1400/09/29 12,632 12,580 12,580 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 41,392,720,896
159 صندوق نیکوکاری رازی 1400/09/28 12,523 12,472 12,472 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 41,036,525,643
160 صندوق نیکوکاری رازی 1400/09/27 12,558 12,507 12,507 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 41,151,633,803