صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
701 صندوق نیکوکاری رازی 1399/04/09 11,496 11,387 11,387 0 0 2,755,000 0 0 2,755,000 31,370,775,897
702 صندوق نیکوکاری رازی 1399/04/08 11,781 11,675 11,675 0 0 2,755,000 0 0 2,755,000 32,163,918,217
703 صندوق نیکوکاری رازی 1399/04/07 11,703 11,607 11,607 0 0 2,755,000 0 0 2,755,000 31,977,926,672
704 صندوق نیکوکاری رازی 1399/04/06 11,230 11,137 11,137 0 0 2,755,000 0 0 2,755,000 30,683,463,158
705 صندوق نیکوکاری رازی 1399/04/05 11,231 11,139 11,139 0 0 2,755,000 0 0 2,755,000 30,687,287,100
706 صندوق نیکوکاری رازی 1399/04/04 11,233 11,140 11,140 0 0 2,755,000 0 0 2,755,000 30,691,111,048
707 صندوق نیکوکاری رازی 1399/04/03 10,893 10,807 10,807 0 0 2,755,000 0 0 2,755,000 29,772,651,782
708 صندوق نیکوکاری رازی 1399/04/02 10,405 10,327 10,327 0 0 2,755,000 0 0 2,755,000 28,451,024,241
709 صندوق نیکوکاری رازی 1399/04/01 9,976 9,901 9,901 0 0 2,755,000 0 0 2,755,000 27,277,055,111
710 صندوق نیکوکاری رازی 1399/03/31 9,928 9,894 9,894 0 0 2,755,000 0 0 2,755,000 27,258,815,906
711 صندوق نیکوکاری رازی 1399/03/30 9,997 9,997 9,997 0 0 2,755,000 0 0 2,755,000 27,542,217,646
712 صندوق نیکوکاری رازی 1399/03/29 9,998 9,998 9,998 0 0 2,755,000 0 0 2,755,000 27,544,253,342
713 صندوق نیکوکاری رازی 1399/03/28 9,999 9,999 9,999 0 0 2,755,000 0 0 2,755,000 27,546,289,040
714 صندوق نیکوکاری رازی 1399/03/27 9,999 9,999 9,999 0 2,755,000 2,755,000 0 0 2,755,000 27,548,324,740