صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
61 صندوق نیکوکاری رازی 1401/01/05 11,987 11,949 11,949 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 39,316,944,142
62 صندوق نیکوکاری رازی 1401/01/04 11,988 11,950 11,950 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 39,320,145,828
63 صندوق نیکوکاری رازی 1401/01/03 11,989 11,951 11,951 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 39,323,347,762
64 صندوق نیکوکاری رازی 1401/01/02 11,990 11,952 11,952 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 39,326,549,943
65 صندوق نیکوکاری رازی 1401/01/01 11,991 11,953 11,953 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 39,329,752,373
66 صندوق نیکوکاری رازی 1400/12/29 11,992 11,954 11,954 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 39,332,955,049
67 صندوق نیکوکاری رازی 1400/12/29 11,992 11,954 11,954 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 39,332,955,049
68 صندوق نیکوکاری رازی 1400/12/28 11,992 11,954 11,954 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 39,331,762,440
69 صندوق نیکوکاری رازی 1400/12/27 11,884 11,847 11,847 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 38,980,438,265
70 صندوق نیکوکاری رازی 1400/12/26 11,885 11,848 11,848 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 38,983,994,407
71 صندوق نیکوکاری رازی 1400/12/25 11,886 11,849 11,849 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 38,987,550,856
72 صندوق نیکوکاری رازی 1400/12/24 11,817 11,781 11,781 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 38,761,407,901
73 صندوق نیکوکاری رازی 1400/12/23 11,822 11,784 11,784 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 38,773,223,599
74 صندوق نیکوکاری رازی 1400/12/22 11,842 11,805 11,805 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 38,841,353,795
75 صندوق نیکوکاری رازی 1400/12/21 11,860 11,822 11,822 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 38,898,620,730
76 صندوق نیکوکاری رازی 1400/12/20 11,932 11,895 11,895 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 39,138,238,943
77 صندوق نیکوکاری رازی 1400/12/19 11,933 11,896 11,896 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 39,141,950,056
78 صندوق نیکوکاری رازی 1400/12/18 11,934 11,897 11,897 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 39,145,661,311
79 صندوق نیکوکاری رازی 1400/12/17 11,884 11,847 11,847 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 38,981,137,199
80 صندوق نیکوکاری رازی 1400/12/16 11,913 11,882 11,882 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 39,094,110,463