صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱ ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ ۱۰,۲۵۰ ۲۳.۷۹ % ۸,۲۶۰ ۱۹.۱۸ % ۲۱,۹۵۱ ۵۰.۹۵ % ۰ ۰ % ۸۸۵ ۲.۰۶ % ۹۱۰ ۲.۱۱ % ۸۲۲ ۱.۹۱ %
۸۲ ۱۴۰۱/۰۱/۱۳ ۹,۹۵۰ ۲۳.۴۲ % ۸,۰۰۱ ۱۸.۸۳ % ۲۱,۹۲۲ ۵۱.۵۹ % ۰ ۰ % ۸۸۵ ۲.۰۸ % ۹۱۰ ۲.۱۴ % ۸۲۴ ۱.۹۴ %
۸۳ ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ ۹,۹۵۰ ۲۳.۴۱ % ۸,۰۰۱ ۱۸.۸۳ % ۲۱,۹۲۲ ۵۱.۵۹ % ۰ ۰ % ۸۸۵ ۲.۰۸ % ۹۱۱ ۲.۱۵ % ۸۲۴ ۱.۹۴ %
۸۴ ۱۴۰۱/۰۱/۱۱ ۹,۹۵۰ ۲۳.۴۱ % ۸,۰۰۱ ۱۸.۸۳ % ۲۱,۹۲۲ ۵۱.۵۹ % ۰ ۰ % ۸۸۵ ۲.۰۸ % ۹۱۲ ۲.۱۵ % ۸۲۴ ۱.۹۴ %
۸۵ ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ ۹,۹۵۰ ۲۳.۴۱ % ۸,۰۰۱ ۱۸.۸۳ % ۲۱,۹۲۲ ۵۱.۵۸ % ۰ ۰ % ۸۸۵ ۲.۰۸ % ۹۱۳ ۲.۱۵ % ۸۲۴ ۱.۹۴ %
۸۶ ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ ۹,۶۳۴ ۲۲.۹۶ % ۷,۸۷۹ ۱۸.۷۷ % ۲۱,۸۳۵ ۵۲.۰۳ % ۰ ۰ % ۸۸۵ ۲.۱۱ % ۹۱۴ ۲.۱۸ % ۸۱۷ ۱.۹۵ %
۸۷ ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ ۹,۴۷۲ ۲۲.۷۶ % ۷,۷۱۰ ۱۸.۵۲ % ۲۱,۷۹۳ ۵۲.۳۶ % ۰ ۰ % ۹۱۷ ۲.۲ % ۹۱۵ ۲.۲ % ۸۱۲ ۱.۹۵ %
۸۸ ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ ۹,۳۸۰ ۲۲.۶۴ % ۷,۶۲۱ ۱۸.۳۹ % ۲۱,۷۹۳ ۵۲.۶ % ۰ ۰ % ۹۱۷ ۲.۲۱ % ۹۱۶ ۲.۲۱ % ۸۰۶ ۱.۹۵ %
۸۹ ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ ۹,۳۰۶ ۲۲.۵۷ % ۷,۵۳۸ ۱۸.۲۹ % ۲۱,۷۴۵ ۵۲.۷۴ % ۰ ۰ % ۹۱۷ ۲.۲۳ % ۹۱۶ ۲.۲۲ % ۸۰۲ ۱.۹۵ %
۹۰ ۱۴۰۱/۰۱/۰۵ ۹,۲۰۳ ۲۲.۴۵ % ۷,۳۹۵ ۱۸.۰۵ % ۲۱,۷۵۱ ۵۳.۰۷ % ۰ ۰ % ۹۱۷ ۲.۲۴ % ۹۱۷ ۲.۲۴ % ۷۹۹ ۱.۹۵ %