صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱ ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ ۱۰,۹۲۵ ۲۴.۲۵ % ۱۱,۰۶۷ ۲۴.۵۶ % ۲۰,۱۲۵ ۴۴.۶۶ % ۰ ۰ % ۱,۰۹۴ ۲.۴۳ % ۶۹۲ ۱.۵۴ % ۱,۱۵۲ ۲.۵۶ %
۷۲ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ ۱۰,۷۸۳ ۲۴.۷۱ % ۹,۷۵۶ ۲۲.۳۶ % ۲۰,۱۴۲ ۴۶.۱۶ % ۰ ۰ % ۱,۰۹۴ ۲.۵۱ % ۶۹۳ ۱.۵۹ % ۱,۱۶۶ ۲.۶۷ %
۷۳ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ ۱۱,۰۵۳ ۲۵.۰۷ % ۱۰,۰۳۱ ۲۲.۷۵ % ۲۰,۱۳۵ ۴۵.۶۷ % ۰ ۰ % ۸۸۵ ۲.۰۱ % ۹۰۳ ۲.۰۵ % ۱,۰۸۰ ۲.۴۵ %
۷۴ ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ ۱۰,۷۷۵ ۲۳.۶۹ % ۹,۹۶۷ ۲۱.۹۲ % ۲۲,۰۸۴ ۴۸.۵۶ % ۰ ۰ % ۸۸۵ ۱.۹۵ % ۹۰۴ ۱.۹۹ % ۸۶۴ ۱.۹ %
۷۵ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ۱۰,۵۹۱ ۲۳.۴۹ % ۹,۷۹۶ ۲۱.۷۳ % ۲۲,۰۵۹ ۴۸.۹۲ % ۰ ۰ % ۸۸۵ ۱.۹۶ % ۹۰۵ ۲.۰۱ % ۸۵۰ ۱.۸۹ %
۷۶ ۱۴۰۱/۰۱/۱۹ ۱۰,۴۷۰ ۲۴.۱۹ % ۸,۱۴۷ ۱۸.۸۳ % ۲۲,۰۳۲ ۵۰.۹۱ % ۰ ۰ % ۸۸۵ ۲.۰۵ % ۹۰۵ ۲.۰۹ % ۸۳۵ ۱.۹۳ %
۷۷ ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ ۱۰,۴۷۰ ۲۴.۱۹ % ۸,۱۴۷ ۱۸.۸۳ % ۲۲,۰۳۲ ۵۰.۹۱ % ۰ ۰ % ۸۸۵ ۲.۰۵ % ۹۰۶ ۲.۱ % ۸۳۵ ۱.۹۳ %
۷۸ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ ۱۰,۴۷۰ ۲۴.۱۹ % ۸,۱۴۷ ۱۸.۸۳ % ۲۲,۰۳۲ ۵۰.۹۱ % ۰ ۰ % ۸۸۵ ۲.۰۵ % ۹۰۷ ۲.۱ % ۸۳۵ ۱.۹۳ %
۷۹ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ ۱۰,۳۴۸ ۲۳.۹۹ % ۸,۱۴۲ ۱۸.۸۷ % ۲۲,۰۲۰ ۵۱.۰۴ % ۰ ۰ % ۸۸۵ ۲.۰۵ % ۹۰۸ ۲.۱۱ % ۸۳۷ ۱.۹۴ %
۸۰ ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ ۱۰,۲۶۴ ۲۳.۸۳ % ۸,۱۹۹ ۱۹.۰۳ % ۲۱,۹۹۰ ۵۱.۰۴ % ۰ ۰ % ۸۹۵ ۲.۰۸ % ۹۰۹ ۲.۱۱ % ۸۲۴ ۱.۹۱ %