صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱ ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ ۱۲,۲۳۳ ۲۵.۶۵ % ۱۵,۵۳۲ ۳۲.۵۷ % ۱۷,۲۸۶ ۳۶.۲۴ % ۰ ۰ % ۱,۳۷۶ ۲.۸۹ % ۳۹۹ ۰.۸۴ % ۸۶۶ ۱.۸۲ %
۵۲ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ ۱۲,۲۳۳ ۲۵.۶۵ % ۱۵,۵۳۲ ۳۲.۵۶ % ۱۷,۲۸۶ ۳۶.۲۴ % ۰ ۰ % ۱,۳۷۶ ۲.۸۹ % ۴۰۰ ۰.۸۴ % ۸۶۶ ۱.۸۲ %
۵۳ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ ۱۱,۹۵۸ ۲۵.۲۴ % ۱۵,۵۴۵ ۳۲.۸۱ % ۱۷,۲۲۵ ۳۶.۳۶ % ۰ ۰ % ۱,۳۷۶ ۲.۹۱ % ۴۰۱ ۰.۸۵ % ۸۶۷ ۱.۸۳ %
۵۴ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ ۱۱,۵۹۷ ۲۶.۰۹ % ۱۲,۹۸۶ ۲۹.۲۱ % ۱۷,۲۲۴ ۳۸.۷۵ % ۰ ۰ % ۱,۳۷۶ ۳.۱ % ۴۰۲ ۰.۹۱ % ۸۶۸ ۱.۹۵ %
۵۵ ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ ۱۱,۵۴۶ ۲۵.۹۹ % ۱۲,۷۰۷ ۲۸.۶ % ۱۷,۱۹۷ ۳۸.۷۱ % ۰ ۰ % ۱,۳۷۶ ۳.۱ % ۴۰۳ ۰.۹۱ % ۱,۱۹۹ ۲.۷ %
۵۶ ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ ۱۱,۵۴۶ ۲۵.۹۹ % ۱۲,۷۰۷ ۲۸.۶ % ۱۷,۱۹۷ ۳۸.۷۱ % ۰ ۰ % ۱,۳۷۶ ۳.۱ % ۴۰۴ ۰.۹۱ % ۱,۱۹۹ ۲.۷ %
۵۷ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ ۱۱,۵۴۶ ۲۵.۹۹ % ۱۲,۷۰۷ ۲۸.۶ % ۱۷,۱۹۷ ۳۸.۷ % ۰ ۰ % ۱,۳۷۶ ۳.۱ % ۴۰۴ ۰.۹۱ % ۱,۱۹۹ ۲.۷ %
۵۸ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ ۱۱,۵۸۰ ۲۶.۰۱ % ۱۲,۷۶۳ ۲۸.۶۷ % ۱۷,۱۹۶ ۳۸.۶۳ % ۰ ۰ % ۱,۳۷۶ ۳.۰۹ % ۴۰۵ ۰.۹۱ % ۱,۱۹۴ ۲.۶۸ %
۵۹ ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ ۱۱,۳۶۳ ۲۵.۷۱ % ۱۲,۶۷۶ ۲۸.۶۹ % ۱۷,۱۸۵ ۳۸.۸۸ % ۰ ۰ % ۱,۳۷۶ ۳.۱۲ % ۴۰۶ ۰.۹۲ % ۱,۱۸۶ ۲.۶۸ %
۶۰ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ ۱۱,۴۲۷ ۲۵.۸۵ % ۱۲,۶۷۱ ۲۸.۶۷ % ۱۷,۱۲۶ ۳۸.۷۴ % ۰ ۰ % ۱,۳۷۶ ۳.۱۱ % ۴۰۷ ۰.۹۲ % ۱,۱۹۳ ۲.۷ %