صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱ ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ ۱۲,۴۶۵ ۲۴.۵۱ % ۱۹,۲۶۵ ۳۷.۸۹ % ۱۷,۳۲۲ ۳۴.۰۷ % ۰ ۰ % ۱,۴۶۹ ۲.۸۹ % ۳۲۵ ۰.۶۴ % ۰ ۰ %
۴۲ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ۱۲,۴۶۵ ۲۴.۵۱ % ۱۹,۲۶۵ ۳۷.۸۹ % ۱۷,۳۲۲ ۳۴.۰۷ % ۰ ۰ % ۱,۴۶۹ ۲.۸۹ % ۳۲۶ ۰.۶۴ % ۰ ۰ %
۴۳ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۱۲,۴۶۵ ۲۴.۵۱ % ۱۹,۲۶۵ ۳۷.۸۹ % ۱۷,۳۲۲ ۳۴.۰۷ % ۰ ۰ % ۱,۴۶۹ ۲.۸۹ % ۳۲۷ ۰.۶۴ % ۰ ۰ %
۴۴ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۱۲,۰۵۴ ۲۴.۰۸ % ۱۸,۸۸۳ ۳۷.۷۳ % ۱۷,۳۲۶ ۳۴.۶۲ % ۰ ۰ % ۱,۳۷۶ ۲.۷۵ % ۴۱۲ ۰.۸۲ % ۰ ۰ %
۴۵ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ ۱۲,۰۹۴ ۲۳.۷ % ۱۸,۹۵۰ ۳۷.۱۳ % ۱۷,۳۲۰ ۳۳.۹۴ % ۰ ۰ % ۱,۳۷۶ ۲.۷ % ۴۱۳ ۰.۸۱ % ۸۸۱ ۱.۷۳ %
۴۶ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ۱۲,۲۸۱ ۲۳.۸۹ % ۱۹,۱۲۹ ۳۷.۲۲ % ۱۷,۳۱۶ ۳۳.۶۹ % ۰ ۰ % ۱,۳۷۶ ۲.۶۸ % ۴۱۴ ۰.۸۱ % ۸۸۳ ۱.۷۲ %
۴۷ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ۱۲,۳۴۳ ۲۴.۸۵ % ۱۷,۳۷۸ ۳۴.۹۹ % ۱۷,۲۹۱ ۳۴.۸۱ % ۰ ۰ % ۱,۳۷۶ ۲.۷۷ % ۳۹۶ ۰.۸ % ۸۸۳ ۱.۷۸ %
۴۸ ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ ۱۲,۲۳۳ ۲۵.۶۵ % ۱۵,۵۳۲ ۳۲.۵۷ % ۱۷,۲۸۶ ۳۶.۲۵ % ۰ ۰ % ۱,۳۷۶ ۲.۸۹ % ۳۹۷ ۰.۸۳ % ۸۶۶ ۱.۸۲ %
۴۹ ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ۱۲,۲۳۳ ۲۵.۶۵ % ۱۵,۵۳۲ ۳۲.۵۷ % ۱۷,۲۸۶ ۳۶.۲۴ % ۰ ۰ % ۱,۳۷۶ ۲.۸۹ % ۳۹۸ ۰.۸۴ % ۸۶۶ ۱.۸۲ %
۵۰ ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ ۱۲,۲۳۳ ۲۵.۶۵ % ۱۵,۵۳۲ ۳۲.۵۷ % ۱۷,۲۸۶ ۳۶.۲۴ % ۰ ۰ % ۱,۳۷۶ ۲.۸۹ % ۳۹۹ ۰.۸۴ % ۸۶۶ ۱.۸۲ %