صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱ ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ ۱۱,۰۰۱ ۲۳.۲۲ % ۱۷,۷۸۳ ۳۷.۵۳ % ۱۷,۵۹۹ ۳۷.۱۴ % ۰ ۰ % ۴۷۲ ۱ % ۵۲۴ ۱.۱۱ % ۰ ۰ %
۲۲ ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ ۱۱,۰۰۱ ۲۳.۲۲ % ۱۷,۷۸۳ ۳۷.۵۳ % ۱۷,۵۹۹ ۳۷.۱۴ % ۰ ۰ % ۴۷۲ ۱ % ۵۲۴ ۱.۱۱ % ۰ ۰ %
۲۳ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ ۱۲,۰۴۵ ۲۴.۰۵ % ۱۹,۴۳۶ ۳۸.۸ % ۱۷,۶۱۲ ۳۵.۱۶ % ۰ ۰ % ۴۷۲ ۰.۹۴ % ۵۲۵ ۱.۰۵ % ۰ ۰ %
۲۴ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ ۱۱,۹۴۵ ۲۳.۸۳ % ۱۹,۶۳۳ ۳۹.۱۷ % ۱۷,۵۴۹ ۳۵.۰۱ % ۰ ۰ % ۴۷۲ ۰.۹۴ % ۵۲۶ ۱.۰۵ % ۰ ۰ %
۲۵ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ ۱۱,۷۶۹ ۲۴.۱۸ % ۱۸,۳۵۶ ۳۷.۷۱ % ۱۷,۵۴۹ ۳۶.۰۵ % ۰ ۰ % ۴۷۲ ۰.۹۷ % ۵۲۷ ۱.۰۸ % ۰ ۰ %
۲۶ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ ۱۲,۰۶۵ ۲۴.۴۴ % ۱۸,۸۴۰ ۳۸.۱۷ % ۱۷,۵۴۱ ۳۵.۵۴ % ۰ ۰ % ۴۷۲ ۰.۹۶ % ۴۴۳ ۰.۹ % ۰ ۰ %
۲۷ ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ ۱۲,۰۷۴ ۲۴.۳۷ % ۱۸,۹۹۴ ۳۸.۳۴ % ۱۷,۵۵۹ ۳۵.۴۴ % ۰ ۰ % ۴۷۲ ۰.۹۵ % ۴۴۴ ۰.۹ % ۰ ۰ %
۲۸ ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ ۱۲,۰۷۴ ۲۴.۳۷ % ۱۸,۹۹۴ ۳۸.۳۴ % ۱۷,۵۵۹ ۳۵.۴۴ % ۰ ۰ % ۴۷۲ ۰.۹۵ % ۴۴۵ ۰.۹ % ۰ ۰ %
۲۹ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ ۱۲,۰۷۴ ۲۴.۳۷ % ۱۸,۹۹۴ ۳۸.۳۴ % ۱۷,۵۵۹ ۳۵.۴۴ % ۰ ۰ % ۴۷۲ ۰.۹۵ % ۴۴۶ ۰.۹ % ۰ ۰ %
۳۰ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ۱۱,۹۹۸ ۲۴.۴ % ۱۸,۸۲۰ ۳۸.۲۹ % ۱۷,۴۷۴ ۳۵.۵۴ % ۰ ۰ % ۴۷۲ ۰.۹۶ % ۳۹۸ ۰.۸۱ % ۰ ۰ %