صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱ ۱۴۰۱/۰۱/۰۴ ۹,۲۰۳ ۲۲.۴۵ % ۷,۳۹۵ ۱۸.۰۵ % ۲۱,۷۵۱ ۵۳.۰۷ % ۰ ۰ % ۹۱۷ ۲.۲۴ % ۹۱۸ ۲.۲۴ % ۷۹۹ ۱.۹۵ %
۹۲ ۱۴۰۱/۰۱/۰۳ ۹,۲۰۳ ۲۲.۴۵ % ۷,۳۹۵ ۱۸.۰۵ % ۲۱,۷۵۱ ۵۳.۰۷ % ۰ ۰ % ۹۱۷ ۲.۲۴ % ۹۱۹ ۲.۲۴ % ۷۹۹ ۱.۹۵ %
۹۳ ۱۴۰۱/۰۱/۰۲ ۹,۲۰۳ ۲۲.۴۵ % ۷,۳۹۵ ۱۸.۰۵ % ۲۱,۷۵۱ ۵۳.۰۷ % ۰ ۰ % ۹۱۷ ۲.۲۴ % ۹۲۰ ۲.۲۵ % ۷۹۹ ۱.۹۵ %
۹۴ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ ۹,۲۰۳ ۲۲.۴۵ % ۷,۳۹۵ ۱۸.۰۵ % ۲۱,۷۵۱ ۵۳.۰۷ % ۰ ۰ % ۹۱۷ ۲.۲۴ % ۹۲۱ ۲.۲۵ % ۷۹۹ ۱.۹۵ %
۹۵ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ۹,۲۰۳ ۲۲.۴۵ % ۷,۳۹۵ ۱۸.۰۵ % ۲۱,۷۵۱ ۵۳.۰۷ % ۰ ۰ % ۹۱۷ ۲.۲۴ % ۹۲۱ ۲.۲۵ % ۷۹۹ ۱.۹۵ %
۹۶ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ ۹,۲۰۳ ۲۲.۴۵ % ۷,۳۹۵ ۱۸.۰۵ % ۲۱,۷۵۱ ۵۳.۰۷ % ۰ ۰ % ۹۱۲ ۲.۲۳ % ۹۲۳ ۲.۲۵ % ۷۹۹ ۱.۹۵ %
۹۷ ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ ۹,۰۷۶ ۲۲.۳۴ % ۷,۲۵۲ ۱۷.۸۵ % ۲۱,۶۵۶ ۵۳.۳ % ۰ ۰ % ۸۲۹ ۲.۰۴ % ۱,۰۰۷ ۲.۴۸ % ۸۰۸ ۱.۹۹ %
۹۸ ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ ۹,۰۷۶ ۲۲.۳۴ % ۷,۲۵۲ ۱۷.۸۵ % ۲۱,۶۵۶ ۵۳.۳ % ۰ ۰ % ۸۲۹ ۲.۰۴ % ۱,۰۰۸ ۲.۴۸ % ۸۰۸ ۱.۹۹ %
۹۹ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ ۹,۰۷۶ ۲۲.۳۴ % ۷,۲۵۲ ۱۷.۸۵ % ۲۱,۶۵۶ ۵۳.۳ % ۰ ۰ % ۸۲۹ ۲.۰۴ % ۱,۰۱۰ ۲.۴۹ % ۸۰۸ ۱.۹۹ %